Annie Fenton

In a fast-paced world where we are all constantly on the go, with barely enough time to stop and think, we overlook things, miss things and things go unnoticed. It is now more important than ever to give ourselves spaces to pause and time to breathe.

My work invites us all to do this, by focusing on the minute details and encouraging people to examine the things which often go overlooked. I approach the moment of pause through working with textile – a material which is so ingrained within our society yet is taken for granted. I apply theories of femininity and materiality to question its low status and aim to elevate it by changing the context in which it exists.

The large textile pieces expose the repetitive structures found within even the most familiar of fabrics, Cotton Muslin. This household fabric is used in everyday rituals, from cleaning to making clothes, yet the beauty of it is rarely seen. The textile pieces have been worked into using repetitive actions, which is mirrored in the making of the drawings that sit alongside them. Each mark within the drawings has been made completely independent of the others, so the outcome is entirely unplanned. The ceramics explore the form of a single stitch, the curved arcs mimicking the loop in a piece of knitting and a stitch in fabric. All elements of this body of work explore different aspects of textile, examining it both as a material and a concept.


Mewn byd cyflym lle rydym i gyd yn mynd a symud yn ddi-baid, heb fawr ddim amser i oedi a meddwl, rydym yn anghofio pethau, yn methu pethau a pheidio â sylwi ar bethau. Mae rhoi lle i ni ein hunain oedi ac amser i anadlu’n bwysicach nag erioed bellach.

Mae fy ngwaith yn gwahodd pob un ohonom i wneud hyn, trwy ganolbwyntio ar y manylion lleiaf ac yn annog pobl i archwilio’r pethau sy’n mynd yn angof yn aml. Dwi’n ystyried yr eiliad o oedi trwy weithio gyda thecstil – deunydd sydd mor gynhenid yn ein cymdeithas ond eto sy’n cael ei gymryd yn ganiataol. Dwi’n defnyddio damcaniaethau am fenyweidd-dra a materoldeb i gwestiynu ei statws isel a’m nod yw ei ddyrchafu drwy newid y cyd-destun y mae’n bodoli ynddo.

Mae’r darnau mawr o decstilau’n amlygu’r strwythurau ailadroddus sydd i’w cael mewn ffabrig hynod gyfarwydd hyd yn oed, mwslin cotwm. Defnyddir y ffabrig cyffredin hwn mewn defodau bob dydd, o lanhau i wneud dillad, ond anaml y gwelir ei brydferthwch. Mae’r darnau tecstilau wedi cael eu gweithio i ddefnyddio gweithredoedd ailadroddus, ac adlewyrchir hynny yn y lluniadau sydd wrth eu hochr nhw. Mae pob marc yn y lluniadau wedi cael ei wneud yn gwbl annibynnol ar y lleill, felly nid yw’r canlyniad wedi’i gynllunio o gwbl. Mae’r gwaith cerameg yn archwilio ffurf pwyth sengl, y cromliniau crwm sy’n efelychu’r ddolen mewn darn o wau a phwyth mewn ffabrig. Mae holl elfennau’r corff hwn o waith yn archwilio gwahanol agweddau ar decstilau, gan ei archwilio fel deunydd a chysyniad.

www.anniefenton.com