Jay Rogers

As designers we have the potential to change the world for the better. With the amount of plastic and obsolete products littering our beautiful planet, it’s our duty to explore alternate routes. For this reason, I have attempted to distance myself from typically commercial products. The world has seen enough plastic, enough planned obsolescence.

I thoroughly enjoy working with wood. The shapes and elegance that can be achieved is unmatched. I dream of owning a workshop where I can create anything I’m able to imagine; the list is quite long at this point.

My creativity thrives during the ideation process. The limitless world that is our imagination is so powerful when left to roam free. Drawing is one of my favourite parts of design: understanding roughly what I want to create, sitting back and letting my hand and mind take the lead.


Fel dylunwyr mae gennym y potensial i newid y byd er gwell. Gyda maint y plastig a chynnyrch darfodedig sydd wedi’i wasgaru ar draws ein planed prydferth, mae’n ddyletswydd arnom i ymchwilio i lwybrau amgen. Gan y rheswm hwn, rwyf wedi ceisio peidio ag ymwneud â chynnyrch sy’n nodweddiadol fasnachol. Mae’r byd wedi gweld digon o blastig, digon o ddarfodiad cynlluniedig.

Rwy’n mwynhau gweithio gyda phren yn fawr. Mae’r siapiau a’r ceinder y gellir eu cyflawni heb eu hail. Rwy’n breuddwydio am berchen ar weithdy lle gallaf greu unrhyw beth y gallaf ei ddychmygu; ar hyn o bryd mae’r rhestr yn eithaf hir.

Mae fy nghreadigrwydd yn ffynnu yn ystod y broses o greu’r syniad. Mae’r byd digyfyngiad yn ein dychymyg mor bwerus pan roddir rhyddid iddo grwydro’n rhydd. Darlunio yw un o fy hoff agweddau ar ddylunio: deall yn fras yr hyn yr wyf eisiau ei greu, eistedd yn ôl a gadael i fy llaw a fy meddwl arwain.

www.jayrogerspd.wordpress.com