Richard Llyr Williams_1607744_assignsubmission_file_llyr 72 dpi (2)

A slight anxiety towards using ‘harsh’ machine based processes has pushed me towards a desire for a more calming approach to making, and one that seeks to be as sustainable as possible with material choice. I am driven by the extensive use of hand-made skills to challenge the use of automated machine processes as well as to highlight the value of manual labour which is important in my agricultural background. This is in order to build interior experiences that surround and evoke emotional responses from the viewer with scale that one would expect to be achieved by the use of industrial processes. My large scale sculptural work centres on utilising the structural properties of folded paper and its spatial impact when incorporating light. My ideas range from highly intricate lighting chandeliers that are built using adaptive tessellation forms, to larger installation-based work that demands a strong work ethic, a high level of commitment and determination in order to bring the ideas and level of excitement I desire to life.


Mae ychydig o bryder ynghylch defnyddio prosesau ‘garw’ sy’n seiliedig ar beiriannau wedi fy ngwthio tuag at awydd am ffordd fwy tawel o wneud, ac un sy’n ceisio bod mor gynaliadwy â phosib wrth ddewis deunyddiau. Dwi’n cael fy ysgogi gan y defnydd helaeth o sgiliau gwaith llaw i herio’r defnydd o brosesau peiriant awtomataidd yn ogystal â thynnu sylw at werth llafur â llaw sy’n bwysig yn fy nghefndir amaethyddol. Mae hyn er mwyn adeiladu profiadau mewnol sy’n amgylchynu ac yn ysgogi ymatebion emosiynol gan y gwyliwr ar raddfa y byddai rhywun yn disgwyl iddi gael ei chyflawni trwy ddefnyddio prosesau diwydiannol. Mae fy ngwaith cerfluniol ar raddfa fawr yn canolbwyntio ar ddefnyddio nodweddion strwythurol papur plyg a’i effaith ofodol wrth ymgorffori golau. Mae fy syniadau’n amrywio o ganhwyllwyr goleuo hynod gymhleth sy’n cael eu hadeiladu gan ddefnyddio ffurfiau brithwaith addasol, i waith gosod mwy o faint sy’n gofyn am barodrwydd cadarn i weithio, lefel uchel o ymrwymiad a phenderfyniad er mwyn dod â’r syniadau a’r lefel o gyffro dwi am eu creu’n fyw.

www.llyrwilliamsart.co.uk