My final major project aims to create an environment where more people will want to use the Welsh language. In 2017, the Welsh Government announced a new vision for a million Welsh speakers by 2050. To reach this goal, Wales needs to provide the conditions to facilitate this increase. This body of work aims to increase exposure and accessibility to the Welsh Language. By using design to celebrate the uniqueness of the Welsh language, people will be able to understand the importance of keeping the language alive.

Byw (meaning living) is a family of living Welsh typefaces, designed with this Welsh community in mind. The Welsh alphabet includes 8 digraphs which are special to the Welsh language- Byw has been designed with these unique letters as ligatures. There are 2 weights within the family; Byw Sans Serif, and Byw Variable The variable weight has been designed as a phonetic alphabet. The stroke width of each letter depends on the position of the tongue in the mouth when the letter is pronounced. This weight will give learners confidence with the pronunciation of letters through a visual system. The typeface has been applied to outcomes that also encourage learners and the use of the language.


Nod fy mhrif brosiect terfynol yw creu amgylchedd lle bydd mwy o bobl eisiau defnyddio’r Gymraeg. Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru weledigaeth newydd o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. I gyrraedd y nod hwn, mae angen i Gymru ddarparu’r amodau i hwyluso’r cynnydd hwn. Mae’r corff hwn o waith yn anelu at gynyddu amlygrwydd y Gymraeg ynghyd â mynediad iddi. Trwy ddefnyddio dylunio i ddathlu naws unigryw y Gymraeg, bydd modd i bobl ddeall pwysigrwydd cadw’r iaith yn fyw.

Mae ‘Byw’ yn deulu o ffurfdeipiau Cymraeg byw, wedi’u dylunio gyda’r gymuned Gymreig hon mewn cof. Mae’r wyddor Gymraeg yn cynnwys 8 deugraff sy’n benodol i’r Gymraeg – mae Byw wedi’i ddylunio gyda’r llythrennau unigryw fel clymlythrennau. Mae 2 bwysiad o fewn y teulu; Byw Sans Serif, a Byw Variable. Mae’r pwysiad Variable wedi’i ddylunio fel gwyddor ffonetig. Mae lled trawiad pob llythyren yn dibynnu ar safle’r tafod yn y geg pan ynganir y llythyren. Bydd y pwysiad hwn yn rhoi hyder i ddysgwyr gan i’r llythrennau gael eu hynganu trwy system weledol. Mae’r ffurfdeip wedi’i gymhwyso i ganlyniadau sydd hefyd yn annog dysgwyr a’r defnydd o’r iaith.