Ashley Cassandra Placide

BA (Hons) Interior Design

The intrigue within me in relation to creating inclusive dimensions derives from being well travelled and primarily being in close contact with disabled children.

In 2015 I volunteered for an organisation called Allsorts in Stroud, aiming to provide fun activities for children with additional needs and to support their families. I was only 14 when I encountered a boy diagnosed with cerebral palsy who not only had to be assisted by his caregiver but a speech-generating device attached to his wheelchair. The use of this assistive technology is what initiated my extensive interest in inclusive design.

Hence why I am intrinsically multicultural, attentive, innovative and organised as an individual. Consciously channeling these characteristics towards productive shores, considering the physical environment and social sensitivity in contemporary societies. Calling upon the design industry to anxiously form teams from varying backgrounds to ensure that the completed project is representative of the public.

Currently in the final year of my Bachelors program of Interior Design, I have acquired relevant industry knowledge and a designers frame of mind: space informing form informing function. My project and dissertation speak for my research abilities, conceptualising ideas and maturing them, including meticulous design techniques.

Appreciating that we are in an increasingly international world with my native tongue being French, my English fluent and my Spanish developing I am able to communicate and work well in a collective but also have the resourcefulness to work alone.


Mae’r chwilfrydedd sydd ynof mewn perthynas â chreu dimensiynau cynhwysol yn deillio o deithio’n helaeth ac yn bennaf o gael cysylltiad agos â phlant anabl.

Yn 2015, gwirfoddolais gyda sefydliad o’r enw Allsorts yn Stroud, sydd â’r nod o ddarparu gweithgareddau hwyliog i blant ag anghenion ychwanegol a chefnogi eu teuluoedd. Dim ond 14 oeddwn i pan ddeuthum ar draws bachgen a oedd wedi cael diagnosis o barlys yr ymennydd a oedd nid yn unig yn gorfod cael ei gynorthwyo gan ei roddwyr gofal ond gan ddyfais cynhyrchu lleferydd ynghlwm wrth ei gadair olwyn. Y defnydd o’r dechnoleg gynorthwyol hon yw’r hyn a sbardunodd fy niddordeb helaeth mewn dylunio cynhwysol.

Dyna pam rwy’n gynhenid amlddiwylliannol, yn sylwgar, yn arloesol ac yn drefnus fel unigolyn. Gan sianelu’r nodweddion hyn yn fwriadol tuag at dasgau cynhyrchiol, gan ystyried yr amgylchedd ffisegol a sensitifrwydd cymdeithasol mewn cymdeithasau cyfoes. Gan alw ar y diwydiant dylunio i fynd ati i ffurfio timau o gefndiroedd amrywiol i sicrhau bod y prosiect gorffenedig yn cynrychioli’r cyhoedd.

Ar hyn o bryd, a minnau ym mlwyddyn olaf fy rhaglen Baglor Dylunio Mewnol, rydw i wedi caffael gwybodaeth berthnasol i’r diwydiant a ffordd o feddwl dylunydd: gofod yn hysbysu ffurf yn hysbysu swyddogaeth. Mae fy mhrosiect a’m traethawd hir yn tystio i’m galluoedd ymchwil, gan gysyniadoli syniadau a’u haeddfedu, gan gynnwys technegau dylunio manwl.

Gan werthfawrogi ein bod mewn byd sy’n gynyddol ryngwladol, gyda Ffrangeg yn famiaith i mi, fy Saesneg yn rhugl a’m Sbaeneg yn datblygu, gallaf gyfathrebu a gweithio’n dda ar y cyd ond mae’r dyfeisgarwch gen i hefyd i weithio ar fy mhen fy hun.

Other Exhibitors:

Azmima Zakaria

Azmima Zakaria

My creative approach is driven mainly by human presence, mood and experience. I believe a good design defines by the positive effects that an interior space can have on society. By having a sound knowledge of Biophilia, I create projects that act as a bridging gap...

Ellen Regan

Ellen Regan

My interest in interior design started very early in life, I grew up watching my father run his small furniture manufacturing business, where I could spend hours flipping through the pages of interior design, architecture catalogues and magazines; I was also able to...

CJ Jennings

CJ Jennings

As an exhibition designer, I have a commitment to thoroughly researching the subject matter of my schemes and focusing on the deeper, subliminal message conveyed to the audience through the physical narrative of the space. I utilise my schemes to bring attention to...

Annabel Reed

Annabel Reed

I am greatly influenced by the natural world and wish to form a connection between humans and nature through my designs using form, texture, and colour. I find inspiration from the beauty and complexity of the natural world and aim to reflect this interest in my...

Nia Thomas

Nia Thomas

Passionate for Interior Design. I can walk into a space and naturally visualise the spaces’ potential. I start to think of colour schemes and arrangements for the space that would spark my creativity. Through studying interior design, I have learnt that interior...

Kara Hughes

Kara Hughes

I have always had a passion for art and design. Ever since I was a child, I’ve always known what industry I’d like to have a career in. I have always considered many different elements of the art and design field, interior design being one of them. Every time I’ve...