Brandon Mark Griffith Jones

BSc (Hons) Product Design

My time on this Product Design course has helped me direct my attention towards what I want to do with the rest of my life, it has shown me new skills and helped enhance my current skills that I entered the course with. When starting the course, I believed it would be a very similar environment to my college education, instead it’s a much more open collaborative space that allows the free flow of work and socialising. The course has involved not only normal time bound projects but also a good few 24-hour projects that has really focused on my time management, it also gives us an understanding on how harsh the real-world industry can be when giving us projects to work on. The tutors on the course have always made themselves available to help and are never far when needed. During our final year our tutors really pushed us individually to focus on our best skills and work on projects that would help us in the real-world due to the projects that we chose being focused on the same industry that we hope to work in. Two of my projects this year have revolved around the health sector as I see more potential for my work in that area of design more than any other. One of my projects has been re-designing and re-thinking the conventional compression sleeve to make it a more accessible product, I have put most of my effort into this project to help make it stand out to the correct people in industry.


Mae fy nghyfnod ar y cwrs Dylunio Cynnyrch wedi fy helpu i feddwl am yr hyn hoffwn ei wneud gyda gweddill fy mywyd. Mae wedi dangos sgiliau newydd i mi ac wedi helpu i hogi’r sgiliau oedd gen i’n barod cyn y cwrs. Wrth gychwyn arni, roeddwn i’n meddwl y byddai’n amgylchedd tebyg iawn i fy addysg coleg, ond erbyn deall, mae’n brofiad llawer mwy agored a chydweithredol sy’n cynnig cyfle i weithio a chymdeithasu’n rhydd. Yn ogystal â phrosiectau â therfyn amser arferol, roedd y cwrs yn cynnwys sawl prosiect 24 awr oedd yn gyfle i ganolbwyntio ar reoli amser yn ogystal â’n helpu i ddeall pa mor llym y gall y diwydiant fod yn y byd go iawn wrth osod prosiectau i weithio arnynt. Roedd tiwtoriaid y cwrs ar gael i helpu bob amser, a byth ymhell pan oedd angen. Yn ystod y flwyddyn olaf, cawsom ein hannog i’r eithaf fel unigolion i ganolbwyntio ar ein sgiliau gorau a gweithio ar brosiectau a fyddai o fudd inni yn y byd go iawn, gan fod y prosiectau a ddewisom yn canolbwyntio ar yr un diwydiant yr oeddem yn gobeithio gweithio ynddo. Y sector iechyd oedd ffocws dau o’m mhrosiectau eleni, gan mai dyma’r maes sy’n cynnig y potensial mwyaf i’m maes dylunio i’n bersonol. Roedd un yn golygu ail-ddylunio ac ailystyried y llawes gywasgu gonfensiynol, i’w gwneud yn gynnyrch mwy hygyrch. Penderfynais ganolbwyntio fwyaf ar y prosiect hwn er mwyn hoelio sylw’r bobl briodol yn y diwydiant.

This is a situation image of my final product of my major project. The product is a compression sleeve with hot and cold treatment that combats the varicose veins problems. The sleeve was designed to allow an easy way to take the compression sleeve on and off, for this to work the sleeve was created with a BOA lace system that tightens with the spin of a dial and loosens if the dial is unclicked.


Dyma ddelwedd sefyllfa o gynnyrch terfynol fy mhrosiect mawr. Mae’r cynnyrch yn llawes gywasgu â thriniaeth boeth ac oer ar gyfer trin problemau gwythiennau chwyddedig. Dyluniwyd y llawes i’w gwneud yn hawdd i wisgo a thynnu’r llawes gywasgu, gyda system gareio BOA sy’n tynhau wrth droi deial ac yn llacio wrth ddad-glicio’r deial.

The exploded diagram is a new design for a at home oil filter that substantially decreases the amount on non-point oil pollution that runs into the sea from the sinks in our homes. This product has a removable and replaceable filter that removes 97% of the oil that drains from your sink and after a month of use cab be thrown in the garden and used as a fertilizer.


Mae’r diagram gwasgaredig yn dangos dyluniad newydd ar gyfer hidlydd olew cartref sy’n lleihau’n sylweddol y llygredd olew amhenodol sy’n rhedeg i’r môr o’r sinciau yn ein cartrefi. Mae’r cynnyrch hwn yn cynnwys hidlydd y gellir ei dynnu a’i newid, sy’n tynnu 97% o’r olew sy’n draenio o’ch sinc, ac ar ôl mis o ddefnydd, gellir ei daflu ar yr ardd a’i ddefnyddio fel gwrtaith.

My product was designed to be a portable scrambled egg cooker that can be used on the go for people with a fast paced lifestyle. As most dietitians recommend eating within a window of 30 minutes after working out to recover any damage to your muscles. Many people wanted a way to have food rather than the regular protein shakes that are on offer.


Dyluniwyd fy nghynnyrch fel teclyn cludadwy ar gyfer sgramblo wyau, y gellir ei ddefnyddio y tu allan i’r cartref gan bobl sydd â ffordd gyflym o fyw. Mae’r rhan fwyaf o ddeietegwyr yn argymell bwyta o fewn 30 munud ar ôl ymarfer corff er mwyn adfer unrhyw ddifrod i’ch cyhyrau. Roedd llawer o bobl eisiau ffordd o gael bwyd yn hytrach nag yr ysgytlaeth protein arferol sydd ar gael.

This live project lasted 5 weeks where a the companies W2W and Greyfox held a nationwide competition to design a new collaborative working space. After completing the 5 weeks and submitting the final design our team was invited to Dublin to an awards ceremony where my project was awarded second place and gifted a high commendation.


Parhaodd y prosiect byw hwn am 5 wythnos, lle cynhaliodd y cwmnïau W2W a Greyfox gystadleuaeth ledled y wlad i ddylunio gofod gweithio cydweithredol newydd. Ar ôl cwblhau’r 5 wythnos a chyflwyno’r dyluniad terfynol, gwahoddwyd ein tîm i Ddulyn i seremoni wobrwyo lle dyfarnwyd yr ail safle i’m prosiect a rhoddwyd canmoliaeth uchel iddo.

Product Design Instagram

[instagram-feed user= csadproductdesign layout=carousel carouselrows=1 carouselarrows=true hovercolor=#00ff01 showheader=false followcolor=#111111 includewords=”#CSAD20″ order=”top showcaption=”false”]

Other Exhibitors:

Ieuan Peregrine

Ieuan Peregrine

As a product designer I advocate principles of inclusive, sustainable design, creating where there is need. I excel at the research and implementation stages of design where I enjoy speaking to the end users of products. I feel this stems from a fondness of talking...

David Cabble

David Cabble

Design to me is the principle of creating solutions that will ripple throughout time. Design needs to reach the heart and mind of the user. Most importantly, design must look after the user and the planet. These are the key thoughts that propel me with passion to...

Josh Landers

Josh Landers

I am a strong believer that product design is a process that changes the world for the better, most importantly with people in mind. I believe that designers should consider people at the center of their design process, as well as, considering social, economic and...

Garin Thomas

Garin Thomas

I believe that good design is all about bringing excitement to the user while still following our social and ecological responsibilities. It is through this lens that I view every challenge delivered to me. My background in engineering gives me the drive and passion...

Samuel Moss

Samuel Moss

A primary focus within my work, as well as in life, is to accommodate to others’ needs. As a product designer, this means considering and appeasing the end-user, the environment, and the design team. This principle leads me to take on briefs that expand upon close...

Alex Smith

Alex Smith

Design is one of the few mediums that reaches every corner of the globe and touches everyone. We as a race, have no shortage of problems that need solving or issues that need addressing. To me, design is all about creating innovative solutions to these challenges....