Brandon Mark Griffith Jones

BSc (Hons) Product Design

My time on this Product Design course has helped me direct my attention towards what I want to do with the rest of my life, it has shown me new skills and helped enhance my current skills that I entered the course with. When starting the course, I believed it would be a very similar environment to my college education, instead it’s a much more open collaborative space that allows the free flow of work and socialising. The course has involved not only normal time bound projects but also a good few 24-hour projects that has really focused on my time management, it also gives us an understanding on how harsh the real-world industry can be when giving us projects to work on. The tutors on the course have always made themselves available to help and are never far when needed. During our final year our tutors really pushed us individually to focus on our best skills and work on projects that would help us in the real-world due to the projects that we chose being focused on the same industry that we hope to work in. Two of my projects this year have revolved around the health sector as I see more potential for my work in that area of design more than any other. One of my projects has been re-designing and re-thinking the conventional compression sleeve to make it a more accessible product, I have put most of my effort into this project to help make it stand out to the correct people in industry.


Mae fy nghyfnod ar y cwrs Dylunio Cynnyrch wedi fy helpu i feddwl am yr hyn hoffwn ei wneud gyda gweddill fy mywyd. Mae wedi dangos sgiliau newydd i mi ac wedi helpu i hogi’r sgiliau oedd gen i’n barod cyn y cwrs. Wrth gychwyn arni, roeddwn i’n meddwl y byddai’n amgylchedd tebyg iawn i fy addysg coleg, ond erbyn deall, mae’n brofiad llawer mwy agored a chydweithredol sy’n cynnig cyfle i weithio a chymdeithasu’n rhydd. Yn ogystal â phrosiectau â therfyn amser arferol, roedd y cwrs yn cynnwys sawl prosiect 24 awr oedd yn gyfle i ganolbwyntio ar reoli amser yn ogystal â’n helpu i ddeall pa mor llym y gall y diwydiant fod yn y byd go iawn wrth osod prosiectau i weithio arnynt. Roedd tiwtoriaid y cwrs ar gael i helpu bob amser, a byth ymhell pan oedd angen. Yn ystod y flwyddyn olaf, cawsom ein hannog i’r eithaf fel unigolion i ganolbwyntio ar ein sgiliau gorau a gweithio ar brosiectau a fyddai o fudd inni yn y byd go iawn, gan fod y prosiectau a ddewisom yn canolbwyntio ar yr un diwydiant yr oeddem yn gobeithio gweithio ynddo. Y sector iechyd oedd ffocws dau o’m mhrosiectau eleni, gan mai dyma’r maes sy’n cynnig y potensial mwyaf i’m maes dylunio i’n bersonol. Roedd un yn golygu ail-ddylunio ac ailystyried y llawes gywasgu gonfensiynol, i’w gwneud yn gynnyrch mwy hygyrch. Penderfynais ganolbwyntio fwyaf ar y prosiect hwn er mwyn hoelio sylw’r bobl briodol yn y diwydiant.

This is a situation image of my final product of my major project. The product is a compression sleeve with hot and cold treatment that combats the varicose veins problems. The sleeve was designed to allow an easy way to take the compression sleeve on and off, for this to work the sleeve was created with a BOA lace system that tightens with the spin of a dial and loosens if the dial is unclicked.


Dyma ddelwedd sefyllfa o gynnyrch terfynol fy mhrosiect mawr. Mae’r cynnyrch yn llawes gywasgu â thriniaeth boeth ac oer ar gyfer trin problemau gwythiennau chwyddedig. Dyluniwyd y llawes i’w gwneud yn hawdd i wisgo a thynnu’r llawes gywasgu, gyda system gareio BOA sy’n tynhau wrth droi deial ac yn llacio wrth ddad-glicio’r deial.

The exploded diagram is a new design for a at home oil filter that substantially decreases the amount on non-point oil pollution that runs into the sea from the sinks in our homes. This product has a removable and replaceable filter that removes 97% of the oil that drains from your sink and after a month of use cab be thrown in the garden and used as a fertilizer.


Mae’r diagram gwasgaredig yn dangos dyluniad newydd ar gyfer hidlydd olew cartref sy’n lleihau’n sylweddol y llygredd olew amhenodol sy’n rhedeg i’r môr o’r sinciau yn ein cartrefi. Mae’r cynnyrch hwn yn cynnwys hidlydd y gellir ei dynnu a’i newid, sy’n tynnu 97% o’r olew sy’n draenio o’ch sinc, ac ar ôl mis o ddefnydd, gellir ei daflu ar yr ardd a’i ddefnyddio fel gwrtaith.

My product was designed to be a portable scrambled egg cooker that can be used on the go for people with a fast paced lifestyle. As most dietitians recommend eating within a window of 30 minutes after working out to recover any damage to your muscles. Many people wanted a way to have food rather than the regular protein shakes that are on offer.


Dyluniwyd fy nghynnyrch fel teclyn cludadwy ar gyfer sgramblo wyau, y gellir ei ddefnyddio y tu allan i’r cartref gan bobl sydd â ffordd gyflym o fyw. Mae’r rhan fwyaf o ddeietegwyr yn argymell bwyta o fewn 30 munud ar ôl ymarfer corff er mwyn adfer unrhyw ddifrod i’ch cyhyrau. Roedd llawer o bobl eisiau ffordd o gael bwyd yn hytrach nag yr ysgytlaeth protein arferol sydd ar gael.

This live project lasted 5 weeks where a the companies W2W and Greyfox held a nationwide competition to design a new collaborative working space. After completing the 5 weeks and submitting the final design our team was invited to Dublin to an awards ceremony where my project was awarded second place and gifted a high commendation.


Parhaodd y prosiect byw hwn am 5 wythnos, lle cynhaliodd y cwmnïau W2W a Greyfox gystadleuaeth ledled y wlad i ddylunio gofod gweithio cydweithredol newydd. Ar ôl cwblhau’r 5 wythnos a chyflwyno’r dyluniad terfynol, gwahoddwyd ein tîm i Ddulyn i seremoni wobrwyo lle dyfarnwyd yr ail safle i’m prosiect a rhoddwyd canmoliaeth uchel iddo.

Product Design Instagram

[instagram-feed user= csadproductdesign layout=carousel carouselrows=1 carouselarrows=true hovercolor=#00ff01 showheader=false followcolor=#111111 includewords=”#CSAD20″ order=”top showcaption=”false”]

Other Exhibitors:

Matthew Amesbury

Matthew Amesbury

Over the past three years at CSAD Product Design I have developed an endless number of skills as a designer. It highlighted the importance of design within the world and the way in which it can change lives for the better. Over the course of my time here, I have come...

Samuel Woods

Samuel Woods

I believe that as a designer I should always be thinking about how things can be improved and that almost nothing is ever perfect. We should always be thinking about how our designs can improve the lives of others, which is why I always bring this perspective to every...

Gareth Marshall

Gareth Marshall

When I was a child, I was fascinated by the designed world. Toys and remotes were taken apart to see the workings and I seldom left the house without my Gameboy or wearing my Jurassic Park G-shock. I aim to make attractive, engaging objects and services that inspire...

Anna Pritchard

Anna Pritchard

It is probably far to say this final year was not what I initially thought would happen, or had planned, however, this situation has allowed to me to adapt to unpredictable circumstances. My work this year has been focused on human centered and purposeful design,...

Ryan Vincent

Ryan Vincent

I believe creating and finding solutions to the world’s problems, demonstrates a passionate and motivated designer. Tackling new issues displays a focus for a more sustainable future in each part of the design process. The goal being to move forward and learn from the...

Lewis Fogg

Lewis Fogg

As a product designer I aim to develop solutions to tackle real world problems to improve the world we live in project by project. I have a passion of the details and since starting in CSAD my skills and knowledge have improved profoundly. Throughout my time at CSAD I...