I have been good at drawing since I was little and drawing was one of the ways I had to express my feelings, to show others what I can see with my eyes, always practicing to be better. I stayed openminded to other techniques, because I wanted to learn from anything that inspired me. Animation is one of those inspirations, but in that case, I could give life to my drawings and to my creatures, create things and movement, express more my feelings with expressions and sounds. There are no voices, because, as I’m deaf, I want to give importance to gestures, faces and expressions. Like a universal language. All my art is based on that, so on me. My drawings, illustrations, photos and animations are part of me.


Rwyf wedi bod yn dda wrth ddarlunio ers i mi fod yn fach a thynnu lluniau oedd un o’r ffyrdd y bu’n rhaid i mi fynegi fy nheimladau, i ddangos i eraill yr hyn y gallaf ei weld gyda’m llygaid, gan ymarfer trwy’r amser i wella. Arhosais yn agored fy meddwl i dechnegau eraill, gan i mi eisiau dysgu oddi wrth unrhyw beth fu’n fy ysbrydoli. Animeiddio yw un o’r ysbrydoliaethau hynny, ond yn yr achos hwnnw, gallwn roi bywyd i fy lluniau a fy nghreaduriaid, creu pethau a symudiad, mynegi mwy o fy nheimladau gydag ymadroddion a seiniau. Does dim lleisiau, oherwydd, gan fy mod yn fyddar, rwyf am roi pwysigrwydd i ystumiau, wynebau a mynegiad. Yn debyg i iaith gyffredinol. Mae fy holl gelfyddyd yn seiliedig ar hynny, felly arnaf fi fy hun. Mae fy lluniau, darluniau, ffotograffau ac animeiddiadau yn rhan ohonof.