BSc Architectural Design & Technology

The focus of this course is on the development of a deep understanding of how buildings work and the techniques and materials needed to construct them. Working within the wider context of architecture the role of an architectural technologist is to help enable the realisation of a project alongside architects and other design professionals. The course is accredited by the Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT) enabling graduates to progress to become fully chartered members of this profession.

The work on display is only a snapshot of the students’ projects. Underpinning each is a substantial amount of development work including choice of structure, construction and material specification. There is also a requirement for students to produce a detail design that complies with statutory requirements and demonstrate an understanding of the environmental servicing requirements for their building.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar feithrin dealltwriaeth drylwyr o'r modd mae adeiladau'n gweithio a'r technegau a'r deunyddiau sydd eu hangen i'w hadeiladu. Gan weithio o fewn cyd-destun ehangach pensaernïaeth, rôl technolegydd pensaernïol yw helpu i gyflawni prosiect law yn llaw â phenseiri a gweithwyr dylunio proffesiynol eraill. Achredir y cwrs gan Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) gan alluogi graddedigion i ddatblygu i ddod yn aelodau siartredig llawn o'r proffesiwn hwn.

Dim ond blas ar brosiectau'r myfyrwyr yw'r gwaith sy'n cael ei arddangos. Mae llawer iawn o waith datblygu wrth wraidd pob un, gan gynnwys dewis strwythur, adeiladwaith a manyleb deunyddiau. Hefyd, mae'n ofynnol i fyfyrwyr greu dyluniad manwl sy'n cydymffurfio â gofynion statudol ac sy'n dangos dealltwriaeth o'r gofynion gwasanaethu amgylcheddol ar gyfer eu hadeilad.

Exhibitors: