BA Fashion Design

The Fashion Design course promotes innovative design thinking and cultivates an ethos of experimentation and entrepreneurship within a vibrant School of Art and Design.

The summer show showcases our highly creative well-rounded distinctive designers and practitioners specialising in menswear, womenswear and childrenswear. Their graduate portfolios highlight the essential designers traditional and digital skills necessary to compete within the contemporary fashion industry.

From the outset, students are encouraged to find their own designer voice and each tell their own unique research stories, evolving their personal creative thinking and design aesthetic to inform a free-flowing dialogue between 2D and 3D contemporary design collections. Throughout the course, students work directly on industry-led design briefs, alongside the national and international British Fashion Council and Graduate Fashion Foundation live competitions, giving them an opportunity to apply their creativity, design sensibility and articulate their design breadth and diversity within their final professional portfolios.

The designers work towards placing a design collection that incorporates garments, accessories, brand styling, promotion and curatorial practices within a conceptual framework that embraces social, cultural and ethical perspectives facing the future of the fashion industry. So, they graduate as responsible designers ready to attract careers with international brands, generate successful design labels or further postgraduate studies.

Mae'r cwrs Dylunio Ffasiwn yn hybu meddylfryd dylunio arloesol ac yn meithrin ethos o arbrofi ac entrepreneuriaeth o fewn Ysgol Celf a Dylunio fywiog.

Mae'r sioe haf yn arddangos ein dylunwyr a'n hymarferwyr nodedig ac amryddawn hynod greadigol sy'n arbenigo mewn dillad dynion, menywod a phlant. Mae portffolios y graddedigion yn amlygu’r sgiliau dylunio traddodiadol a digidol hanfodol sydd eu hangen i gystadlu yn y diwydiant ffasiwn cyfoes.

O'r cychwyn cyntaf, anogir myfyrwyr i ddod o hyd i'w llais eu hunain fel dylunwyr ac mae pob un yn adrodd eu straeon ymchwil unigryw eu hunain, gan esblygu eu meddwl creadigol personol a’u hesthetig dylunio i lywio deialog sy'n llifo'n rhwydd rhwng casgliadau dylunio cyfoes 2D a 3D. Gydol y cwrs, mae myfyrwyr yn gweithio'n uniongyrchol ar friffiau dylunio a arweinir gan y diwydiant, ynghyd â chystadlaethau byw cenedlaethol a rhyngwladol y British Fashion Council a’r Graduate Fashion Foundation, sy'n rhoi cyfle iddyn nhw gymhwyso eu creadigrwydd, eu hymwybyddiaeth o ran dylunio a mynegi hyd a lled eu gwaith dylunio yn eu portffolios proffesiynol terfynol.

Mae'r dylunwyr yn gweithio tuag at osod casgliad dylunio sy'n ymgorffori dillad, ategolion, steilio brand, hyrwyddo ac arferion curadurol o fewn fframwaith cysyniadol sy'n cwmpasu'r safbwyntiau cymdeithasol, diwylliannol a moesegol sy'n wynebu dyfodol y diwydiant ffasiwn. Felly, maen nhw'n graddio fel dylunwyr cyfrifol sy'n barod i ddenu gyrfaoedd gyda brandiau rhyngwladol, cynhyrchu labeli dylunio llwyddiannus neu astudiaethau ôl-raddedig pellach.

Exhibitors: