BA Interior Design

Interior designers’ work is immersed in a complex and ever-changing culture and impacts on society, with the potential to cultivate a diversity of wellbeing. We focus on objects and their relationships with space and how they inform experiences. Objects; Spaces: Experience.

We understand the importance of aesthetics and materiality, tradition and heritage of place and phenomenology. Design strategy emerges out of a critical and contemporary understanding of interior space, allowing us to remodel the present and inform the future.

Our students undertake disciplinary, trans-disciplinary and globally situated projects. They explore and employ technologies, critically engage with real works problems and concerns and develop their own design identity in order to compose, visualize and simulate unique and individual environments.

Mae gwaith dylunwyr mewnol wedi’i drwytho mewn ddiwylliant cymhleth sy'n newid yn barhaus ac yn effeithio ar gymdeithas, gyda'r potensial i feithrin pob math o lesiant. Rydym yn canolbwyntio ar wrthrychau a'u perthynas â gofod a sut maen nhw'n llywio profiadau. Gwrthrychau; Gofodau: Profiadau.

Deallwn bwysigrwydd estheteg a materoldeb, traddodiad a threftadaeth lle a ffenomenoleg. Mae strategaeth ddylunio yn deillio o ddealltwriaeth feirniadol a chyfoes o ofod mewnol, gan ein galluogi i ailfodelu'r presennol a llywio'r dyfodol.

Mae ein myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiectau disgyblaethol, trawsddisgyblaethol a rhai byd-eang. Byddant yn archwilio ac yn defnyddio technolegau, gan ymgysylltu'n feirniadol â phroblemau a phryderon gwaith go iawn a datblygu eu stamp eu hunain ar ddylunio er mwyn llunio, delweddu ac efelychu amgylcheddau unigryw ac unigol.

  • Dr Carolyn Hayles

    Senior Lecturer: Interior Design *********

  • Charlie Bull

    Technician Demonstrator: Interior Design

  • Craig Thomas

    Senior Lecturer: Interior Design *********

Exhibitors: