BA Interior Design

Interior designers’ work is immersed in a complex and ever-changing culture and impacts on society, with the potential to cultivate a diversity of wellbeing. We focus on objects and their relationships with space and how they inform experiences and feelings.

We understand and respect the importance of sustainability, aesthetics, materiality, tradition, and heritage of place through our designs. Design strategy emerges from a critical and contemporary understanding of interior space, allowing us to remodel the present and inform the future by generating 2D and 3D plans and layouts.

We undertake disciplinary, trans-disciplinary and globally situated projects, understanding that the designer’s choice directly impacts the wellbeing and safety of those who will occupy an interior dwelling. We explore and employ technologies that take essential roles in sustainability design development, critically engage with real-world problems and concerns. Through this, we can develop our own design identity to compose, visualize, and simulate unique and individual environments.

Mae gwaith dylunwyr mewnol wedi ei ymgorffori mewn diwylliant cymhleth sy'n newid yn barhaus ac mae’n effeithio ar gymdeithas, gyda'r potensial i feithrin lles amrywiol. Rydym yn canolbwyntio ar wrthrychau a'u perthynas â gofod a sut maen nhw’n llywio profiadau a theimladau.

Rydyn ni’n deall ac yn parchu pwysigrwydd cynaliadwyedd, estheteg, materoldeb, traddodiad a threftadaeth lleoedd trwy ein dyluniadau. Mae strategaeth ddylunio’n deillio o ddealltwriaeth feirniadol a chyfoes o ofod mewnol, gan ein galluogi ni i ail-lunio’r presennol a llywio'r dyfodol trwy gynhyrchu cynlluniau a dyluniadau 2D a 3D.

Rydym yn ymgymryd â phrosiectau disgyblaethol, trawsddisgyblaethol a phrosiectau sydd wedi'u lleoli'n fyd-eang, gan ddeall bod dewis y dylunydd yn effeithio'n uniongyrchol ar les a diogelwch y rheiny fydd yn meddiannu annedd fewnol. Rydyn ni’n archwilio ac yn defnyddio technolegau sy'n cymryd rolau hanfodol mewn datblygu dylunio cynaliadwyedd, ac sy’n ymgysylltu'n feirniadol â phroblemau a phryderon yn y byd go iawn. Trwy hyn, gallwn ddatblygu ein hunaniaeth ddylunio ein hunain i lunio, delweddu ac efelychu amgylcheddau unigryw ac unigol.

Exhibitors: