BA Photography

The BA (Hons) Photography course at the Cardiff School of Art and Design embraces a broad range of approaches to contemporary photography, encouraging its students to engage with the potential of the photographic image as a creative, academic and commercial artefact. The three-year programme, taught within the dynamic context of an interdisciplinary environment, allows students to learn within the wider community of art and design practice offered by the School. The range of projects presented by our graduating students this summer represents the exciting and ever-changing landscape of contemporary photography and creative lens-based practice. Each student has developed an individual body of work that expresses their own particular vision whilst also managing to reflect in various ways the changing environment of South Wales, its people and its history. The diversity of work on show is impressive for a small cohort, ranging from documentary and portraiture work, to landscape, moving image, and experiments with nineteenth century photographic processes. It is important to stop and reflect on the achievements of our students this year. The production of the work for this year’s Summer Show sees our students completing personal projects in exceptional and challenging circumstances. Our students have demonstrated their resilience and adaptability in these uncertain times, responding to the challenges of working in the new ‘normal’ to display a rich and varied exhibition.

Please view gallery of student work at: www.csadphotography2020.weebly.com.

Dr Duncan Cook
Senior Lecturer: Photography

Mae cwrs Ffotograffiaeth BA (Anrh) Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn cwmpasu amrywiaeth eang o agweddau at ffotograffiaeth gyfoes, gan annog myfyrwyr i ymgysylltu â photensial y ddelwedd ffotograffig fel arteffact creadigol, academaidd a masnachol. Mae'r rhaglen tair blynedd, a addysgir o fewn cyd-destun dynamig amgylchedd rhyngddisgyblaethol, yn caniatáu i fyfyrwyr ddysgu o fewn cymuned ehangach celf a dylunio yr Ysgol. Mae amrywiaeth y prosiectau a gyflwynir gan ein myfyrwyr gradd yr haf hwn yn cynrychioli tirlun cyffrous a chyfnewidiol ffotograffiaeth gyfoes ac ymarfer creadigol seiliedig ar lens. Mae pob myfyriwr wedi datblygu corff o waith unigol sy'n mynegi ei weledigaeth arbennig ei hun wrth lwyddo hefyd i adlewyrchu amgylchedd newidiol de Cymru, ei phobl a'i hanes mewn ffyrdd amrywiol. Mae hyd a lled y gwaith a welir yn drawiadol i garfan fach, yn amrywio o waith dogfennol a phortreadaeth, i dirluniau, delweddau symudol ac arbrofi gyda phrosesau ffotograffig o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae'n bwysig oedi a myfyrio ar orchestion ein myfyrwyr eleni. Wrth gynhyrchu gwaith ar gyfer y sioe haf eleni, mae ein myfyrwyr wedi cwblhau prosiectau personol dan amgylchiadau heriol ac eithriadol. Mae ein myfyrwyr wedi dangos eu gwydnwch a'u gallu i addasu yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gan ymateb i'r her o weithio yn y 'normal' newydd i greu arddangosfa amrywiol a chyfoethog.

Gallwch weld oriel o waith myfyrwyr yn: www.csadphotography2020.weebly.com

Dr Duncan Cook
Uwchddarlithydd: Ffotograffiaeth

Exhibitors: