BA Photography

The BA (Hons) Photography course at the Cardiff School of Art and Design embraces a broad range of approaches to contemporary photography, encouraging its students to engage with the potential of the photographic image as a creative, academic and commercial artefact. The three-year programme, taught within the dynamic context of an interdisciplinary environment, allows students to learn within the wider community of art and design practice offered by the School.

The projects presented by our graduating students this summer represent the exciting and ever-changing landscape of contemporary photography and creative lens-based practice. Each student has developed an individual body of work that expresses their own particular vision whilst also managing to reflect, in various ways, the changing urban environments of the UK and Europe.

It is important to stop and reflect on the achievements of our students this year. The production of the work for this year’s Summer Show sees our students completing their personal projects under exceptional and challenging circumstances. Our students have demonstrated their resilience and adaptability in these uncertain times, responding to the challenges of working in the new ‘normal’ to display a unique series of images for this exhibition.

Mae'r cwrs BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn cwmpasu ystod eang o ddulliau o ymdrin â ffotograffiaeth gyfoes, gan annog ei myfyrwyr i ymgysylltu â photensial y ddelwedd ffotograffig fel arteffact creadigol, academaidd a masnachol. Mae'r rhaglen tair blynedd, a addysgir yng nghyd-destun deinamig amgylchedd rhyngddisgyblaethol, yn caniatáu i fyfyrwyr ddysgu o fewn cymuned ehangach ymarfer celf a dylunio a gynigir gan yr Ysgol.

Mae'r prosiectau a gyflwynir gan ein myfyrwyr sy’n graddio’r haf hwn yn cynrychioli tirwedd gyffrous a newidiol ffotograffiaeth gyfoes ac ymarfer creadigol ar sail lens. Mae pob myfyriwr wedi datblygu corff unigol o waith sy'n mynegi ei weledigaeth benodol ei hun wrth lwyddo hefyd i adlewyrchu, mewn gwahanol ffyrdd, amgylcheddau trefol newidiol y DU ac Ewrop.

Mae'n bwysig aros a myfyrio ar gyflawniadau ein myfyrwyr eleni. Wrth gynhyrchu’r gwaith ar gyfer Sioe Haf eleni, gwelir ein myfyrwyr yn cwblhau eu prosiectau personol o dan amgylchiadau eithriadol a heriol. Mae ein myfyrwyr wedi dangos eu gwydnwch a'u gallu i addasu yn y cyfnod ansicr hwn, gan ymateb i'r heriau o weithio yn y 'normal' newydd er mwyn arddangos cyfres unigryw o ddelweddau ar gyfer yr arddangosfa hon.

Exhibitors: