BA Textiles

Thinkers, problem solvers, and makers; our students have explored textiles during a global pandemic, investigating what it means to be a designer or an artist in lock-down life. They have emerged more resilient and resourceful, using unbounded creativity to enrich their work.

They have combined hand-crafted skills at their disposal with digital and technical know-how. Creativity undertaken in domestic and educational settings has culminated in a collection of unique and innovative work, exploring material and design processes and markets. From products and art that depict the gardens of Kew to the landscapes of Wales; solutions are found, and new meaning communicated. However, the thread that ties our 2021 cohort is their strong focus on professional identity and presence, transposing their physical work onto the screen.

A virtual Exhibition showcases our 2021 cohort’s work, depicting a tapestry of texture, form, colour, pattern and meaning. Dive in through a series of student-led talks, portfolios, and our Instagram showcase.

Meddylwyr, datryswyr problemau, a gwneuthurwyr; bu i’n myfyrwyr archwilio tecstilau yn ystod pandemig byd-eang, gan ymchwilio i’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddylunydd neu’n artist mewn bywyd o dan glo. Maen nhw wedi dod drwyddi’n fwy gwydn a dyfeisgar, gan ddefnyddio creadigrwydd diderfyn i gyfoethogi eu gwaith.

Maent wedi cyfuno’r sgiliau crefft llaw sydd ganddynt â gallu digidol a thechnegol. Arweiniodd creadigrwydd a wnaed mewn lleoliadau cartref ac addysgol at gasgliad o waith unigryw ac arloesol, sy’n archwilio prosesau a marchnadoedd deunyddiau a dylunio. O gynhyrchion a chelf sy’n portreadu gerddi Kew i dirweddau Cymru; deir o hyd i ddatrysiadau, a chyfathrebir ystyr newydd. Fodd bynnag, y llinyn sy’n clymu ein carfan 2021 yw eu ffocws cryf ar hunaniaeth a phresenoldeb proffesiynol, gan drawsosod eu gwaith corfforol i’r sgrin.

Arddangosir gwaith ein carfan 2021 mewn Arddangosfa rithiol, sy’n darlunio tapestri o wead, ffurf, lliw, patrwm ac ystyr. Ymgollwch mewn cyfres o sgyrsiau dan arweiniad myfyrwyr, portffolios, a’n harddangosfa ar Instagram.

Instagram: @CSAD_Textiles_Official

Exhibitors: