I am a 21-year-old ambitious, reliable and positive Product Designer. I have always had an aspiration to pursue a career in design. I feed off various inspirational sources and my mind starts to buzz and envision potential solutions.

I have developed a variety of creative and technical skills through diverse project work and live briefs over my 3 years at university. Idea development and creative problem solving is where I thrive as I love developing ideas into reality. I have strong skills in digital sketching, in-depth research and graphic communication skills. As a BSc graduate, I have technical skills in Solidworks, Fusion 360 and Keyshot and a sound understanding of mechanisms and electronics. The collaboration that comes with design is something I enjoy and believe I am a great team player and always make a conscious effort to include all team members. I have a strong interest in ethical design with great knowledge and experience with circular economy.

Personally, I am a determined, creative and friendly individual. I believe staying active is key to a balanced lifestyle and I do so through my hobbies such as rowing and running. Through being a member at my local rowing club for 8 years, I have learnt the foundations of discipline and hard work alongside being an effective team player which all helped me greatly through education. I also believe in staying educated outside of university as I love to read and experience new cultures by travelling.


Rwy’n Ddylunydd Cynnyrch uchelgeisiol, dibynadwy a chadarnhaol 21 oed. Mae gen i ddiddordeb erioed mewn dilyn gyrfa ym maes dylunio. Rwy’n manteisio ar bob math o ffynonellau ysbrydoledig ac mae fy meddwl yn dechrau byrlymu a gweld atebion posib.

Rydw i wedi datblygu amryw o sgiliau creadigol a thechnegol trwy waith prosiect amrywiol a briffiau byw yn ystod fy nhair blynedd yn y brifysgol. Rwy’n ffynnu wrth ddatblygu syniadau a datrys problemau creadigol, ac wrth fy modd yn troi syniadau’n realiti. Mae gennyf sgiliau cadarn mewn braslunio digidol, gwaith ymchwil trylwyr a sgiliau cyfathrebu graffig. Fel myfyriwr graddedig BSc, mae gennyf sgiliau technegol mewn Solidworks, Fusion 360 a Keyshot a dealltwriaeth gadarn o fecanweithiau ac electroneg. Rwy’n mwynhau’r elfen gydweithredol a ddaw wrth ddylunio rhywbeth, a chredaf fy mod yn weithiwr tîm gwych sy’n ymdrechu i gynnwys holl aelodau’r tîm bob amser. Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn dylunio moesegol gyda gwybodaeth a phrofiad sylweddol o’r economi gylchol.

Yn bersonol, rwy’n unigolyn penderfynol, creadigol a chyfeillgar. Rwy’n credu bod bywyd egnïol yn allweddol i ffordd o fyw gytbwys ac rwy’n gwneud hynny trwy gyfrwng hobïau fel rhwyfo a rhedeg. Trwy fod yn aelod o’r clwb rhwyfo lleol am 8 mlynedd, rwyf wedi dysgu sylfeini disgyblaeth a gwaith caled law yn llaw â bod y aelod effeithiol o dîm – pethau a fu o gymorth mawr i mi gydol fy addysg. Rwy’n credu mewn parhau i ddysgu y tu allan i brifysgol, ac wrth fy modd yn darllen am a ddiwylliannau newydd a chael blas arnynt trwy deithio.

Olio is a modular work bench, designed around a system of circular economy, which allows users to create their own meeting rooms or work stations to fit their needs. They can be used in big numbers or individually and are wheelchair friendly. This project was in response to the W2W, Perch and greyfox design competition and our design got shortlisted as one of the 10 final designs.


Mainc weithio fodiwlar yw Olio, wedi’i dylunio o amgylch system economi gylchol, sy’n galluogi defnyddwyr i greu eu hystafelloedd cyfarfod neu weithfannau eu hunain sy’n addas i’w hanghenion. Gellir defnyddio’r rhain mewn niferoedd mawr neu’n unigol ac maen nhw’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Lluniwyd y prosiect hwn mewn ymateb i gystadleuaeth dylunio W2W, Perch a greyfox, a chafodd ein dyluniad ei gynnwys ar y rhestr fer fel un o’r 10 dyluniad terfynol.

Gary is a playful robot plant pot which helps you look after your indoor plants. He is attracted to sunlight so when he is placed in the shade he walks until he finds the right temperature for the plants.


Mae Gary yn robot ar ffurf pot planhigion chwareus sy’n eich helpu i ofalu am eich planhigion dan do. Mae’n cael ei ddenu at olau haul, felly pan mae’n cael ei roi yn y cysgod, mae’n cerdded hyd nes iddo ddod o hyd i’r tymheredd cywir ar gyfer y planhigion.

Addapt is a modular rowing seat aid which helps relieve sciatica and lower coccyx pain commonly found in rowers. There are 3 levels of silicone spacers to choose from so the user can customise the padding they need to ease the pain. The entire seat is made from a moulded silicone making it waterproof, lightweight and comfortable to sit on during long, endurance rows.


Mae Addapt yn gymorth sedd rwyfo modiwlar sy’n helpu i leddfu clunwst a phoen ym môn asgwrn y cefn, sy’n gyflwr cyffredin ymhlith rhwyfwyr. Mae 3 lefel o ddarnau gwahanu silicon i ddewis o’u plith, fel y gall y defnyddiwr addasu’r padin sydd ei angen i leddfu’r boen. Mae’r sedd gyfan wedi’i gwneud o silicon wedi’i fowldio, sy’n ei gwneud yn ddiddos, yn ysgafn ac yn gysurus i eistedd arni yn ystod cyfnodau hir o rwyfo sy’n rhoi prawf ar wytnwch corfforol.

Product Design Instagram