In a world where sustainability has not completely reached its highest level, I rely on design, to create spaces where sustainable practice is the underpinning principle of my work. My intention to approach the process will be to focus on the use of natural materials, ecological energy and design for disassembly of building waste and recycling.

My understanding about of design methods allows me to build engagement between a person and an interior atmospheric setting, thus producing the ideal result of a combination between sustainable design and a client’s culture and requirements.

This enables me to apply my own design ethos and above all, respect the use of vernacular technologies combined with contemporary aesthetics and technology. My projects explore how my culture can create an impact on British dwellings and public spaces.


Mewn byd lle nad yw cynaliadwyedd wedi cyrraedd ei lefel uchaf yn llwyr, rwy’n dibynnu ar ddylunio i greu mannau lle mai egwyddor sylfaenol fy ngwaith yw arfer cynaliadwy. Fy mwriad wrth fynd at y broses fydd canolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau naturiol, ynni ecolegol a dyluniad ar gyfer dadosod gwastraff adeiladu ac ailgylchu.

Mae fy nealltwriaeth o ddulliau dylunio yn caniatáu imi feithrin ymgysylltiad rhwng person a lleoliad atmosfferig mewnol, a thrwy hynny gynhyrchu’r canlyniad delfrydol, sef cyfuniad o ddylunio cynaliadwy a diwylliant a gofynion cleient.

Mae hyn yn fy ngalluogi i gymhwyso fy ethos dylunio fy hun ac yn anad dim, parchu’r defnydd o dechnolegau gwerinol ynghyd ag estheteg a thechnoleg gyfoes. Mae fy mhrosiectau’n archwilio sut y gall fy niwylliant greu effaith ar anheddau a mannau cyhoeddus ym Mhrydain.