Crystal Cordt

My name is Crystal Sharice Cordt, I am a surface pattern designer at Cherry Sweet Design. My passion lies in colour, mark making, texture, and illustrative drawings. As a surface pattern designer, I enjoy creating playful, fun and expressive patterns that give positive and happy energy, which also reflects my bubbly personality. My design work is heavily influenced by my ideal world of positivity surrounding us and everything full of colour.

My current collection, “For The Girly Girl”, allowed me to explore girly things in a stylised approach with pops of brights and pastels in my colour palette – my favourite colours to work with! I love how the playful, vibrant and bright colours contrast pleasantly with the pastels. I have explored various sub-collections which has enabled me to gain an insight to my client who is a 13-25-year-old girl. She is in touch with her feminine side, loves to be pampered and isn’t afraid to stand out. Engaging with the client in mind I have been able to build a playful lifestyle collection for a girl’s bedroom.

My inspiration has come from the influences of my ‘girly’ childhood which has allowed me to express myself and reveal my true love for ‘girly things’. I’ve had a lot of fun creating and designing this collection especially reminiscing with the girly things I loved as a teenager and things that I still love now.


Fy enw i yw Crystal Sharice Cordt, rwyf yn ddylunydd patrymau arwyneb yn Cherry Sweet Design. Rwyf yn frwd iawn o ran lliwiau, gwneud marciau, gweadedd a lluniadau enghreifftiol. Gan fy mod yn ddylunydd patrymau arwyneb, rwyf yn mwynhau creu patrymau sy’n chwareus, yn hwyl, sy’n cyfleu llawer ac sy’n cyflwyno egni positif a hapus, sydd hefyd yn adlewyrchu fy natur fywiog innau. Mae fy myd delfrydol, sy’n llawn o bethau positif o’n cwmpas a phopeth yn llawn lliw, yn dylanwadu’n fawr ar fy ngwaith dylunio.

Fe wnaeth fy nghasgliad presennol, “For The Girly Girl”, fy ngalluogi i archwilio pethau merchetaidd mewn ffordd arbennig gyda lliwiau llachar a thawel yn fy mhalet lliw – fy hoff liwiau i weithio â nhw! Rwy’n hoffi gweld sut mae’r lliwiau chwareus, byw a llachar yn cyferbynnu’n ddymunol â’r lliwiau pastel. Rwyf wedi archwilio gwahanol is-gasgliadau sydd wedi fy ngalluogi i gael mewnwelediad i’m cleient sy’n ferch 13-25 oed. Mae hi’n ymglywed â’i hochr fenywaidd, yn hoffi cael ei maldodi a does dim ofn arni sefyll allan. Drwy weithio’n agos gyda’r cleient, rwyf wedi gallu adeiladu casgliad dull byw chwareus ar gyfer ystafell wely merch.

Daeth fy ysbrydoliaeth o’r dylanwadau yn fy mhlentyndod merchetaidd innau sydd wedi fy ngalluogi i fynegi fy hun ac i ddatgelu fy ngwir gariad at bethau merchetaidd. Mae creu a dylunio’r casgliad hwn wedi bod yn llawer o hwyl, yn enwedig wrth ddwyn i gof y pethau merchetaidd roeddwn i mor hoff ohonyn nhw yn ferch yn fy arddegau a phethau rwy’n parhau i fod yn hoff ohonyn nhw nawr.

www.cherrysweetdesign.com