Daniel Siegel

Design is an integral part of our world and I believe it needs to be done purposefully to further the development of our culture and society. Past innovations have redefined and improved our lives, and the future product generation should continue pushing the imagination.

In order to achieve this, I combine creative thinking with technology to produce interesting solutions. I pride myself on my attention to detail, adapting well to situations and am versatile across the whole design process. I also enjoy interacting amongst client and peers and have transferred these skills into becoming a confident presenter. My work reflects my perspective on design as I strive to create unique products and concepts that balance creativity and realism.


Mae dylunio’n rhan annatod o’n byd ac rwy’n credu bod angen ei wneud yn bwrpasol i fwyafu datblygiad ein diwylliant a chymdeithas. Mae arloesiadau’r gorffennol wedi ailddiffinio a gwella ein bywydau, a dylai cenhedlaeth gynnyrch y dyfodol barhau i roi hwb i’r dychymyg.

Er mwyn cyflawni hyn, rwy’n cyfuno meddwl creadigol gyda thechnoleg i gynhyrchu datrysiadau diddorol. Rwy’n ymfalchïo yn fy sylw at fanylder, yn addasu’n dda i sefyllfaoedd ac yn hyblyg ar draws y broses ddylunio gyfan. Rwy’n mwynhau rhyngweithio ymysg cleientiaid a chymheiriaid hefyd ac wedi trosglwyddo’r sgiliau hyn i fod yn gyflwynydd hyderus. Mae fy ngwaith yn adlewyrchu fy safbwynt ar ddylunio gan fy mod yn ymdrechu i greu cynnyrch a chysyniadau unigryw sy’n cydbwyso creadigrwydd a realaeth.

www.danielsiegel.design