Animation as an art form has always amazed me ever since I was young and made me want to pursue art as a career. For me, drawing has been a unique way to express myself and my thoughts. Putting pencil strokes either traditional or digital and bringing something that I have envisioned in life, is a unique feeling that I cannot let go of.

Studying animation has helped me understand the difficulty and the persistence needed that resides in creating an animated movie. Making my own movie has been a challenge, but pleasure at the same time. Being influenced by litterateur Paolo Coelho, I wanted to create a story about letting go of the past and moving on to the future, a concept that is very dear to me. Developing my skills in all areas of production made me realise that even more than animation, I am being mesmerised by painting and being able to create worlds and characters. I have an ambition to work in an animation studio working on as a visual development artist and I will work tirelessly in order to achieve my dream.


Mae animeiddio fel ffurf ar gelf bob amser wedi fy syfrdanu ers i mi fod yn ifanc ac wedi peri i mi eisiau dilyn celf fel gyrfa. I mi, mae darlunio wedi bod yn ffordd unigryw o fynegi fy hun a fy meddyliau. Mae gosod strociau pensil naill ai’n draddodiadol neu’n ddigidol a dod â rhywbeth yr wyf wedi’i ddychmygu’n fyw yn deimlad unigryw na allaf golli gafael arno.

Mae astudio animeiddio wedi fy helpu i ddeall yr anhawster a’r dyfalbarhad angenrheidiol a geir wrth greu ffilm wedi’i hanimeiddio. Mae creu fy ffilm fy hun wedi bod yn her, ond yn bleser ar yr un pryd. A minnau wedi fy ysbrydoli gan y llenor Paolo Coelho, roeddwn eisiau creu stori am golli gafael ar y gorffennol a symud ymlaen at y dyfodol, cysyniad sy’n annwyl iawn i mi. Parodd datblygu fy sgiliau ym mhob maes cynhyrchu i mi sylweddoli hyd yn oed yn fwy nag animeiddio fy mod yn cael fy mesmereiddio gan baentio a medru creu bydoedd a chymeriadau. Mae gennyf uchelgais i weithio mewn stiwdio animeiddio fel artist datblygiad gweledol a byddaf yn gweithio’n ddiflin i gyflawni fy mreuddwyd.