Great design often goes unnoticed because of how easy it can be used. This is why I strive to design products that not only have a need, but also make life easier for consumers. When I see someone smiling whilst interacting with my products it makes everything worthwhile. In my design mind I always critique other designs and look to see how they can be improved, this process enables me to develop my skills in helping me become a top designer.


Yn aml, does neb yn sylwi ar ddyluniad gwych gan ei fod mor hawdd i’w ddefnyddio. Dyna pam rwy’n ceisio dylunio cynhyrchion sydd nid yn unig bodloni angen, ond sy’n gwneud bywyd yn haws i ddefnyddwyr hefyd. Pan fyddaf yn gweld rhywun yn gwenu wrth ryngweithio â’m cynhyrchion mae’n gwneud y cyfan yn werth chweil. Yn fy meddwl dylunio, rwy’n beirniadu dyluniadau eraill bob amser ac yn ceisio gweld sut y gellir eu gwella. Mae’r broses yn fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau wrth fy helpu i ddod yn ddylunydd o fri.

This is a Dinosaur Pencil Sharpener designed for children of all different ages but also adults. The pencil sharpener on the inside works by downwards pushing on a circular track with a spring that resets the contraption. The mouth moves on a track opening when the pencil is inserted and the sharpening’s exit via the bottom of the dinosaurs. Whenever the dinosaur is used it always creates a smile.


Naddwr pensil deinosor yw hwn a ddyluniwyd ar gyfer plant o bob oed ac hefyd i oedolion. Mae’r naddwr pensil ar y tu mewn yn gweithio trwy wthio i lawr ar drac crwn gyda sbring sy’n ailosod y ddyfais. Mae’r geg yn symud ar agoriad trac pan fewnosodir y pensil, tra bod y pensil miniog yn cael ei ryddhau trwy ben-ôl y deinosor! Mae’n amhosibl peidio â gwenu pan fyddwch yn defnyddio’r naddwr deinosor hwn.

Holds your pencil, Eats your pencil, Poops your pencil.

Designed to make people of all ages smile, not only designed for use in classrooms but also as a gimmicky gift for adults. Since designing the pencil sharpener we have had multiple requests off people who want to purchase the product.


Yn dal eich pensil. Yn bwyta’ch pensil. Yn pwpian eich pensil.

Mae’r naddwr pensil hwn wedi’i gynllunio i wneud i bobl o bob oed wenu, yn hytrach nag ar gyfer cael ei ddefnyddio mewn ystafelloedd dosbarth yn unig. Ers dylunio’r naddwr pensil rydym wedi cael sawl cais oddi wrth bobl sydd eisiau prynu’r cynnyrch.

W2W Design competition entry.

Inclusive furniture designed for groups of people to meet and interact. They can adapt the seating to their own desires and needs. The chair is formed when two benches slot together.


Ymgais ar gyfer cystadleuaeth W2W Design

Dodrefn cynhwysol wedi’u cynllunio i alluogi grwpiau o bobl i gwrdd a rhyngweithio. Gallant addasu’r seddi i ddiwallu eu dymuniadau a’u hanghenion. Mae’r gadair yn cael ei ffurfio pan fydd dwy fainc yn slotio at ei gilydd.

Solving problems found with recycling in University social areas.

The Recyclease helps users recycle with ease. When a recycling bag gets contaminated with something that should not be in there it means that bag has to go to landfill. Recyclease ensures users know where there rubbish should be placed.


Datrys problemau a geir gydag ailgylchu yn ardaloedd cymdeithasol y brifysgol.

Mae Recyclease yn helpu defnyddwyr i ailgylchu’n rhwydd. Pan fydd bag ailgylchu wedi’i halogi â rhywbeth na ddylai fod ynddo, mae’n golygu bod yn rhaid i’r bag hwnnw gael ei dirlenwi. Mae Recyclease yn sicrhau bod defnyddwyr yn gwybod lle dylid gosod sbwriel.