I am a furniture designer/maker who is interested in design for user with specific needs but keen to make designs which are still comfortable, ergonomic and functional.

The Pentagon chair is design to fully support children around the education environment, improving posture while sitting, discourage slouching and other postural errors. The chair is friendly, soft forms and rounded edges are complemented by a large seating surface. This makes the chairs comfortable for children and light, stable and made from polypropylene, a combination that makes it simple for kids to move it around and yet not easy to tip over. The chair is constructed to be assemble and reassemble with stud and tube and colours that make the chairs suitable in classroom and at home. The chairs have a wobble cushion that can help children with ADHD or autism and stopping children from rocking helping them focus on the learning.

The chair design is inspired from contemporary furniture designers, Verner Panton who enthusiastically embraced new materials, splashed with a bold colour palette and Alvar Aalto, who work reflects a deep desire to humanize architecture through an unorthodox handling of form and materials that was both rational and intuitive.


Rwy’n ddylunydd/gwneuthurwr dodrefn sydd â diddordeb mewn dylunio ar gyfer defnyddiwr ag anghenion penodol ond sy’n awyddus i wneud dyluniadau sy’n dal yn gyfforddus, yn ergonomig ac yn ymarferol.

Dylunnir y gadair Pentagon i roi cefnogaeth lawn i blant yn yr amgylchedd addysg, gan wella ystum y corff wrth eistedd, annog pobl rhag peidio ag eistedd yn afrosgo a cywiro gwallau osgo eraill. Mae’r gadair yn gyfeillgar, mae ffurfiau meddal ac ymylon crwn wedi’u hategu gan arwyneb eistedd mawr. Mae hyn yn gwneud y cadeiriau’n gyfforddus i blant. Mae’n olau, yn sefydlog ac wedi’u gwneud o bolypropylen, cyfuniad sy’n ei gwneud yn syml i blant ei symud o gwmpas ac eto nid yw’n hawdd ei droi drosodd. Mae’r gadair wedi’i hadeiladu i gael ei gosod a’i dadosod gyda stydiau a thiwbiau a lliwiau sy’n gwneud y cadeiriau’n addas yn yr ystafell ddosbarth ac yn y cartref. Mae gan y cadeiriau glustog siglo a all helpu plant sydd ag ADHD neu awtistiaeth, ac mae’n atal plant rhag siglo gan eu helpu i ganolbwyntio ar y dysgu.

Mae dyluniad y gadair wedi’i ysbrydoli gan ddylunwyr dodrefn cyfoes, Verner Panton a gofleidiodd ddeunyddiau newydd yn frwdfrydig, gyda phalet lliw beiddgar, ac Alvar Aalto, y mae ei waith yn adlewyrchu awydd dwfn i ddyneiddio pensaernïaeth drwy drin ffurf a deunyddiau mewn ffordd anuniongred a oedd yn rhesymegol ac yn reddfol.