This body of work explores the behaviours and types of online trolls and aims to provoke viewers to question themselves about their actions online. Everyone is entitled to freedom of speech however, has this got mixed up with bullying?

We are all aware of online trolling, however many online participants may not be so aware to a certain extent and therefore dont realise the actions and consequences involved. Encouraging viewers to question their actions online and to get involved in a conversation about this cause can lead to future participants being more cautious of what they are doing online.

Shining a Light on online trolling is designed to inform you of the types of Trolls and their behaviours and a typographic detailed exploration of what trolling is. It has been created with a CSI metaphor to highlight that this cause can result in a crime being committed.


Mae’r corff hwn o waith yn ymchwilio i ymddygiadau a mathau o droliau ar-lein ac yn anelu at bryfocio gwylwyr i holi eu hunain am eu gweithredoedd ar-lein. Mae gan bawb hawl i ryddid siarad, fodd bynnag a yw pobl bellach yn drysu rhwng hyn a bwlio?

Rydym i gyd yn ymwybodol o drolio ar-lein, fodd bynnag mae’n bosib na fydd llawer o gyfranogwyr ar-lein yr un mor ymwybodol i raddau helaeth gan olygu felly nad ydynt yn sylweddoli’r gweithredoedd a chanlyniadau dan sylw. Gall annog gwylwyr i gwestiynu eu gweithredoedd ar-lein a chymryd rhan mewn sgwrs am hyn olygu y bydd cyfranogwyr yn y dyfodol yn fwy gochelgar gyda’r hyn y maent yn ei wneud ar-lein.

Mae taflu goleuni ar drolio ar-lein wedi’i ddylunio i’ch hysbysu am y mathau o Droliau a’u hymddygiadau ynghyd ag ymchwilio’n fanwl mewn ffordd deipograffig i’r hyn y mae trolio. Mae wedi cael ei greu gyda throsiad CSI i amlygu y gall hyn arwain at gyflawni trosedd.