I believe that as a designer I have the ability to improve consumers lives through the interactions and experiences with Products we design.

I am convinced that design needs a constant flow of innovators and people who can think outside of the box in order to improve lives of consumers and I know I am capable of doing this, my philosophy is that as product designers we have a larger job than just simply designing good products, a good product in my eyes should impact a consumers life in a profound way, it should influence their moods and behaviours beyond what they expect.

Through my years of learning and implementing the product design process I believe I have developed the skills to interrogate interesting facts and statistics in the research stage and then use them to ideate new and innovative ideas.

A key method in my work is to always look for user feedback to ensure the product I am developing is designed in the best interests of the target market.

I am also literate in a number of related industry software’s but I am always willing and eager to gain new skills, learn new processes and gain new experiences.

I produce a great body of work when working independently and when working as a group this work contributes to the final outcome. The projects I am a part of finish with a great end product, I do this by being critical to myself and others I work with, in order to push myself and those around me.


Credaf fod gen i fel dylunydd y gallu i wella bywydau defnyddwyr trwy ryngweithio â’r cynhyrchion rydyn ni’n eu dylunio a’u profiad ohonynt.

Rwy’n argyhoeddedig bod angen llif cyson o arloeswyr a phobl sy’n gallu meddwl yn arloesol er mwyn gwella bywydau defnyddwyr a gwn fy mod i’n gallu gwneud hyn. Fy athroniaeth i yw bod gennym ni, ddylunwyr cynnyrch, fwy o dasg na dylunio cynhyrchion da yn unig – yn fy marn i, dylai cynnyrch da effeithio’n ddyfnach ar fywyd defnyddwyr, dylai ddylanwadu ar eu hwyliau a’u hymddygiad y tu hwnt i’w disgwyl.

Gydol fy mlynyddoedd o ddysgu a gweithredu’r broses dylunio cynnyrch, credaf fy mod wedi meithrin sgiliau i archwilio ffeithiau ac ystadegau diddorol yn y cam ymchwil cyn eu defnyddio i greu syniadau newydd arloesol.

Dull allweddol yn fy ngwaith yw chwilio am adborth defnyddwyr bob amser er mwyn sicrhau bod y cynnyrch rwy’n ei ddatblygu yn cael ei ddylunio er budd pennaf y farchnad darged.

Rwy’n gyfarwydd hefyd â llawer o feddalwedd perthynol i’r diwydiant ond yn barod ac yn awyddus bob amser i ennill sgiliau newydd, dysgu prosesau newydd ac ennill profiadau newydd.

Rwy’n creu corff gwych o waith wrth weithio’n annibynnol ac mewn grŵp, gan gyfrannu at y canlyniad terfynol. Mae’r prosiectau rwy’n cyfrannu atynt yn arwain at gynnyrch gorffenedig gwych, ac rwy’n gwneud hyn trwy fod n feirniadol o’m gwaith fy hun a’m cydweithwyr, er mwyn gwthio fy hun ac eraill o’m cwmpas.

This was a fun project that aimed at giving us the skills and ability to look at a specific brand and be able to pick out what makes their brand identity and be able to transfer it to our own product. The product we had to design was a speaker, and my chosen brand was VOID Acoustics, who already manufacture small and large scale sound systems, and are world renowned for their forward-thinking futuristic designs.


Roedd hwn yn brosiect difyr â’r nod o roi’r sgiliau a’r gallu i ni edrych ar frand penodol a gallu nodi’r hyn sy’n llunio eu hunaniaeth brand, a gallu trosglwyddo hyn i’n cynnyrch ein hunain. Y cynnyrch y bu’n rhaid i ni ei ddylunio oedd seinydd, a dewisais VOID Acoustics fel brand, sydd eisoes yn cynhyrchu systemau sain ar raddfa fach a mawr, ac sy’n fyd-enwog am eu dyluniadau blaengar a thra modern.

This was a fun project that aimed at giving us the skills and ability to look at a specific brand and be able to pick out what makes their brand identity and be able to transfer it to our own product. The product we had to design was a speaker, and my chosen brand was VOID Acoustics, who already manufacture small and large scale sound systems, and are world renowned for their forward-thinking futuristic designs.


Nod fy mhrosiect mawr oedd creu math newydd o flwch, yn benodol ar gyfer cario recordiau Finyl ac offer arall sydd ei angen i’w chwarae. Nododd fy ngwaith ymchwil 2 brif fater yn ymwneud â chwarae recordiau, sef uchder a golau. Nod fy mhrosiect yw codi uchder y recordiau fel eu bod yn haws eu dewis, gan roi llai o straen ar y defnyddiwr. Ychwanegir goleuadau hefyd fel bod labeli yn haws eu darllen.

My major project aimed to create a new piece of luggage, specifically for carrying Vinyl records and other equipment needed to play them. My research picked out 2 main issues around playing records, height and light. My project aims to increase the height of records so they are easier to select and puts less strain on the user. It also adds lighting so that labels are easier to read.


Un o’m hoff gamau dylunio yw dychmygu a braslunio â llaw. Dyma rai tudalennau gwahanol a grëwyd gennyf gan ddefnyddio ystod o bennau a phensiliau, fe’u defnyddiwyd yn fy mhroses ddylunio wrth ymgynghori â’m defnyddiwr terfynol er mwyn creu dyluniad sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae’r brasluniau wedi fy helpu i edrych ar ddefnyddioldeb yn ogystal â steil y dylunio wrth ystyried fy marchnad darged.

This project was a design challenge set by W2W, Greyfox and Perch. The project required us to create a piece of furniture that, helped improve natural human interactions within a collaborative workspace and also fitted within a circular economy.
Our project was a stool that improved the users posture hence the name ‘Postool’. Our stool aims to influence the users non-verbal communication and body language, thus making conversations between users more natural and free.


Roedd y prosiect hwn yn her ddylunio a osodwyd gan W2W, Greyfox a Perch. Roedd y prosiect yn gofyn i ni greu darn o ddodrefn a oedd yn helpu i wella rhyngweithiadau naturiol rhwng pobl o fewn gweithle cydweithredol, a oedd hefyd yn unol ag economi gylchol.
Ein prosiect oedd stôl sy’n gwella ystum corff (‘posture’) y defnyddwyr, a dyna pam y rhoddir yr enw ‘Postool’. Nod ein stôl yw dylanwadu ar gyfathrebu di-eiriau ac iaith corff y defnyddwyr, gan wneud sgyrsiau rhwng defnyddwyr yn fwy naturiol a rhydd.

Product Design Instagram