James Mizon

I believe that product design should have a sustainable responsibility, while being aware of ecological pressures and problems at that current moment. Whilst designing I encompass these values and incorporate them into the challenges that are in front of me.

With an analytical and innovative approach to design, my strengths are strongest during the discovery stage, alongside design development. Where research is evaluated and a problem identified, from which ideas are created to solve it. These ideas must be relevant to current situations and environments in the world and be supported by the desired population.

From the work I have done so far, working within the stages and with the skills I have developed, I will be a key member to the teams I work within. I will be able to create designs that are unique, sustainable and impressive, while ensuring the team remains focused and driven and able to reach the end goal.


Rwy’n credu y dylai fod gan ddylunio cynnyrch gyfrifoldeb cynaliadwy, gan fod yn ymwybodol ar hyn o bryd o bwysau a phroblemau ecolegol. Wrth ddylunio rwy’n cwmpasu’r gwerthoedd hyn ac yn eu hymgorffori yn yr heriau sydd o fy mlaen i.

Gyda dull dylunio dadansoddol ac arloesol, mae fy nghryfderau ar eu cryfaf yn ystod y cam darganfod, ochr yn ochr â datblygu’r dyluniad. Pan fydd ymchwil yn cael ei gwerthuso a phroblem yn cael ei hadnabod, y crëir syniadau ohoni i’w datrys. Mae’n rhaid i’r syniadau hyn fod yn berthnasol i sefyllfaoedd ac amgylcheddau cyfredol yn y byd a chael eu cefnogi gan y boblogaeth dan sylw.

Ar sail y gwaith rwyf wedi’i wneud hyd yma, yn gweithio o fewn y camau a gyda’r sgiliau yr wyf wedi’u datblygu, byddaf yn aelod allweddol o’r timau rwy’n gweithio ynddynt. Byddaf yn gallu creu darluniadau sy’n unigryw, cynaliadwy ac yn drawiadol, ac ar yr un pryd sicrhau bod y tîm yn parhau â’i ffocws, yn uchel ei gymhelliad ac yn medru cyrraedd y nod terfynol.

www.jamesmizonblog.wordpress.com