Hello, my name is Jamie. I feel the culmination of a designs value revolves around its contribution to individuals and our planets environment. Its value falls upon the new patterns it creates and the existing standards it challenges. I pride myself in holding this key principle at the heart of my design. Projects I have completed thus far aim to integrate our planets needs with our own through implementing user-centric design processes. This aspiration is present across all of my projects as I attempt to encapsulate the true need for new design, individually or within a collaborative context. My skillset has grown through the application of my design education in viable solutions to complex problems which are socially and environmentally responsible. My proficiency to incorporate beautiful visual styles and communication methods allows a designs true value to be fully appreciated. This is supplemented by my ability to marathon ideas through to rapid prototypes and resolved concepts within strict deadlines. I thrive in a leadership position ensuring each individual within a team fully applies themselves to any given design challenge. Being able to adapt to any situation is increasingly beneficial in a densely populated world filled with design opportunities. So, ensuring my design is responsive and even reflective of contemporary issues is paramount to me as an individual.


Helo, fy enw i yw Jamie. Rwy’n teimlo bod penllanw gwerth dyluniad yn ymwneud â’i gyfraniad i unigolion ac amgylchedd ein planed. Mae ei werth yn deillio o’r patrymau newydd mae’n eu creu a’r safonau presennol mae’n eu herio. Rwy’n ymfalchïo yn y ffaith fy mod yn rhoi lle canolog i’r egwyddor allweddol hon yn fy ngwaith dylunio. Mae prosiectau rydw i wedi’u cwblhau hyd yma’n ceisio integreiddio anghenion ein planed â’n rhai ni ein hunain drwy weithredu prosesau dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr. Mae’r dyhead hwn yn bresennol yn fy holl brosiectau wrth i mi geisio crynhoi’r angen gwirioneddol am ddyluniadau newydd, yn unigol neu o fewn cyd-destun cydweithredol. Mae fy set sgiliau wedi tyfu drwy gymhwyso fy addysg ddylunio mewn atebion ymarferol i broblemau cymhleth sy’n gyfrifol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol. Mae fy hyfedredd i ymgorffori arddulliau gweledol a dulliau cyfathrebu hardd yn golygu y gall gwir werth dyluniad gael ei werthfawrogi’n llawn. Ategir hyn gan fy ngallu i ddatblygu syniadau ar wib i fod yn brototeipiau cyflym ac i ddatrys cysyniadau o fewn terfynau amser caeth. Rwy’n ffynnu mewn swydd arwain gan sicrhau bod pob unigolyn mewn tîm yn ymroi’n llwyr i unrhyw her ddylunio. Mae gallu addasu i unrhyw sefyllfa yn gynyddol fanteisiol mewn byd hynod boblog sy’n llawn cyfleoedd dylunio. Felly, mae sicrhau bod fy nyluniad yn ymatebol ac yn adlewyrchu materion cyfoes hyd yn oed yn hollbwysig i mi fel unigolyn.

A standalone user app that is apart of the “Festival +” system, which provides accurate festival navigation through What3Words and the ability to form social groups and locate any friends. Along with the possibility to monitor your festival expenditure. The app can be used alongside the GPS based panic device to improve the overall user experience and aims to reduce the occurrence of drug related deaths in a festival environment.


Ap defnyddiwr annibynnol sydd ar wahân i’r system “Festival +”, sy’n darparu dull llywio cywir ar gyfer gwyliau trwy What3Words a’r gallu i ffurfio grwpiau cymdeithasol a dod o hyd i unrhyw ffrindiau. Ynghyd â’r posibilrwydd o fonitro eich gwariant mewn gŵyl. Gellir defnyddio’r ap ochr yn ochr â’r ddyfais panig sy’n seiliedig ar GPS i wella profiad cyffredinol y defnyddiwr, a’i nod yw lleihau nifer yr achosion o farwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau mewn amgylchedd gwyliau.

The entire “Festival +” system which aims to reduce the occurrence of drug related deaths in a festival environment through 3 touchpoints, a GPS based panic device, user app and partner app for festival personnel. The panic device attaches to your festival wristband to ensure you receive the help you need at the press of a button. One activated a SOS GPS location is broadcasted to all near festival personnel. Also includes a RFID chip which facilitates seamless in festival purchases.


Holl system “Festival +”, sydd â’r nod o leihau nifer yr achosion o farwolaethau sy’n gysylltiedig â chyffuriau mewn amgylchedd gwyliau, â 3 phwynt cyffwrdd, dyfais panig sy’n seiliedig ar GPS, ap defnyddiwr ac ap partner ar gyfer personél gwyliau. Gosodir y ddyfais panig yn swond wrth fand arddwrn eich gŵyl i sicrhau eich bod chi’n derbyn yr help sydd ei angen arnoch wrth wasgu botwm. Ar ôl actifadu, caiff SOS lleoliad GPS ei ddarlledu i holl bersonél yr ŵyl sydd gerllaw. Mae hefyd yn cynnwys sglodyn RFID sy’n hwyluso’n prynu di-dor mewn gŵyl.

A baby sleeping monitor which magnetically clips to your babies collar. The system aims to reduce the occurrence of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) and has a partner App which alerts parents when your baby rolls on its side or back. mBaby allows parents to enforce the only scientific method that reduces SIDS by up to 6x, which is to ensure their baby sleeps on their back.


Monitor cysgu ar gyfer babanod sy’n clipio’n fagnetig i goler eich baban. Nod y system yw lleihau nifer yr achosion o Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SIDS) ac mae ganddo Ap partner sy’n rhybuddio rhieni pan fydd eich babi yn rholio ar eu hochr neu eu cefn. Mae mBaby yn galluogi rhieni i orfodi’r unig ddull gwyddonol sy’n lleihau SIDS hyd at 6x, sef sicrhau bod eu babi yn cysgu ar eu cefn.

FLOAT is an Inclusive desk not for one but all workers, with the ability to easily and quickly adjust to adapt to any users needs. With the addition of a modular design FLOAT solves the conflict within a collaborative working space to accommodate a wider spectrum of users to boost accessibility.


Mae FLOAT yn ddesg Gynhwysol, nid ar gyfer un gweithiwr yn unig, ond pob gweithiwr, ac mae’n gallu addasu’n hawdd ac yn gyflym i anghenion unrhyw ddefnyddiwr. Gydag ychwanegiad dyluniad modiwlar, mae FLOAT yn datrys y gwrthdaro o fewn man gweithio cydweithredol i ddarparu ar gyfer sbectrwm ehangach o ddefnyddwyr er mwyn hybu hygyrchedd.