Cardiff Bay Arts Centre

The brief of my project required a variation of architectural design and technical details of my 6 story arts centre development in Cardiff Bay. In addition to the arts centre, the building houses an under croft car park, retail areas, performance areas and eating areas. We were required to make informed choices on materials and colours on the exterior and interior, with the building featuring a 5 story atrium.

With emphasis on sustainability, my design focused on using recyclable materials. The exterior cladding is largely zinc, which is 100% recyclable at end of life. The arts centre is a steel framed building using a steel structural framing system to support the cladding. The use of recyclable metal reduces the long term environmental impact as the majority of the framing and cladding can be used again or transformed into other things.

Other considerations included the buildings proximity to additional buildings in the bay. This meant I had to consider the flammability of products used in the external walls. In addition, the proximity of the Atradius building meant that parts of the southern elevation would be often shaded which had to be considered when specifying glazing size.
I had to find a balance of sustainability, buildability and health and safety, of which I feel has been demonstrated in my design.


Canolfan Gelfyddydau Bae Caerdydd

Roedd briff fy mhrosiect yn gofyn am amrywiad i ddyluniad pensaernïol a manylion technegol fy natblygiad canolfan gelfyddydau 6 llawr ym Mae Caerdydd. Yn ogystal â’r ganolfan gelfyddydau, mae’r adeilad yn gartref i faes parcio is-grofft, ardaloedd manwerthu, meysydd perfformio a mannau bwyta. Bu’n ofynnol i ni wneud dewisiadau gwybodus am ddeunyddiau a lliwiau ar y tu allan a’r tu mewn, gyda’r adeilad yn cynnwys atriwm 5 llawr.

Gyda phwyslais ar gynaladwyedd, canolbwyntiodd fy nyluniad ar ddefnyddio deunyddiau ailgylchadwy. Mae cladin y tu allan yn sinc yn bennaf, sy’n 100% ailgylchadwy ar ddiwedd ei oes. Mae’r ganolfan gelfyddydau yn adeilad ffrâm dur sy’n defnyddio system fframio strwythurol dur i gefnogi’r cladin. Mae defnydd metel ailgylchadwy yn lleihau’r effaith amgylcheddol hirdymor gan fod y rhan fwyaf o’r fframiau a chladin yn gallu cael ei defnyddio eto neu ei gweddnewid yn bethau eraill.

Roedd ystyriaethau eraill yn cynnwys agosrwydd yr adeilad i adeiladau ychwanegol yn y bae. Golygai hyd fod rhaid i mi ystyried fflamadwyedd cynhyrchion a ddefnyddir yn y muriau allanol. Yn ogystal, golygai agosrwydd adeilad Atradius y byddai rhannau o’r wedd ddeheuol mewn cysgod yn aml y bu’n rhaid ei ystyried wrth bennu maint y gwydriad.
Bu’n rhaid i mi ddod o hyd i gydbwysedd rhwng cynaladwyedd, adeiladwyedd ac iechyd a diogelwch, rwy’n teimlo fy mod wedi dangos hynny yn fy nyluniad.