Kallum Clarke

BSc (Hons) Product Design

I believe that product design is driven by the users. It is my driving passion to design products that users can interact with easily and by doing this improving their lives for the better. It is a priority that the products being designed have a purpose and use in the users life, as these designs will impact them the most. As well as pushing the importance of design affordances I also believe in the importance of sustainability and being the most sustainable you can possibly be.

With an eye for detail and purpose to my design approach, these skills help me in the design development and user testing stages to pin point why and where these problems lie. Some of these problems may not be obvious to start with, but using my confident communication skills within user testing I seek to discover these answers. Sustainability is a high priority and to account for this after life design should be accounted for in every product to ensure its materials entry into the circular economy.

These skills will be very transferable to any team I am placed in or any individual work I am set. My communication skills allow me to transfer my ideas across to team members or clients efficiently as well as help me lead groups or be a vital part of one. My drive for answers is a significant part of my design approach and pushes me to leave no rock unturned. I have the capability to produce the best designs possible and these will be innovative and feasible designs.


Credaf mai defnyddwyr sy’n sbarduno dylunio cynnyrch. Mae gennyf ddiddordeb angerddol mewn dylunio cynhyrchion y gall defnyddwyr ryngweithio’n hawdd â nhw, a thrwy hynny, wella eu bywydau. Rwy’n rhoi blaenoriaeth i sicrhau bod gan y cynhyrchion a ddylunnir bwrpas a defnydd ym mywydau’r defnyddwyr, gan mai arnyn nhw y bydd y dyluniadau’n cael yr effaith fwyaf. Yn ogystal â phwysleisio pwysigrwydd nodweddion dylunio, rwy’n credu hefyd ym mhwysigrwydd cynaliadwyedd a bod mor gynaliadwy â phosib.

Gyda llygad am fanylion a phwrpas i’m dull dylunio, mae’r sgiliau hyn o gymorth i mi yn y camau o ddatblygu’r dyluniad a’i brofi gan ddefnyddwyr, er mwyn nodi pam a lle mae problemau’n codi. Efallai na fydd rhai o’r problemau mor amlwg i ddechrau, ond gan ddefnyddio fy sgiliau cyfathrebu hyderus wrth brofi gyda defnyddwyr, rwy’n ceisio darganfod atebion iddynt. Rwy’n rhoi cryn flaenoriaeth ar gynaliadwyedd ac i’r perwyl hwn dylid ystyried yr hyn sy’n digwydd wedi oes y cynnyrch wrth ddylunio, er mwyn sicrhau bod y deunyddiau’n ymuno â’r economi gylchol.

Byddaf yn gallu trosglwyddo’r sgiliau hyn i unrhyw dîm y caf fy lleoli ynddo, neu i unrhyw waith unigol a gaf. Mae fy sgiliau cyfathrebu yn caniatáu imi drosglwyddo fy syniadau i aelodau o dimau neu gleientiaid yn effeithlon yn ogystal â’m helpu i arwain grwpiau neu fod yn rhan hanfodol o grŵp. Mae’r ysfa i chwilio am atebion yn rhan bwysig o’m dull dylunio ac yn fy arwain i droi pob carreg. Mae gen i’r gallu i gynhyrchu’r dyluniadau gorau posib, a’r rheini’n ddyluniadau arloesol ac ymarferol.

Slim, sleek sound exciter speaker. Using transducer technology to make a space saving wall mounted design. Designing for both ends of the market, to make an affordable product based on material choice. Using a sound exciter allows the speaker to completely fill a room with sound eliminating the directional problem the traditional cone speaker have.


Seinydd main, slic sy’n cyffroi sain. Gan ddefnyddio technoleg trawsddygiadur i wneud dyluniad i’w osod ar y wal sy’n arbed lle. Yn dylunio ar gyfer dau begwn y farchnad, i wneud cynnyrch fforddiadwy yn seiliedig ar y dewis o ddefnydd. Mae defnyddio cyffröwr sain yn galluogi’r seinydd i lenwi ystafell yn llwyr gyda sain gan ddileu’r broblem gyfeiriadol a geir gyda’r seinydd côn traddodiadol.

As shown in the exploded view of the sound exciter speaker the components are very small and take up very little room. This allowed the design to be as thin as a wall mounted picture frame. The critical part of the design was controlling what the vibrations from the sound exciter effected. This was controlled by using technology from vinyl players where they use rubber spacers to absorb the unwanted vibrations.


Fel y dangosir yn yr olwg daenedig o’r seinydd cyffroi sain, mae’r cydrannau yn fach iawn ac nid ydynt yn mynd â fawr o le. Fe wnaeth hun alluogi’r dyluniad i fod mor fain â ffrâm llun wedi’i osod ar wal. Y rhan gritigol o’r dyluniad oedd rheoli’r hyn yr oedd y dirgryniadau o’r cyffröwr sain yn effeithio arno. Rheolwyd hyn gan ddefnyddio technoleg o chwaraewyr finyl lle maent yn defnyddio gwahanyddion rwber i amsugno’r dirgryniadau dieisiau.

Collaborative furniture that keeps within the Circular Economy. The basis the design was based around was how people could begin collaboration before even planning to. The modular design initiates collaboration before it is intended by making the users work as a team to construct the area in which they are going to work in. Doing this increases the creativity of the users as they have to design the layout they require using modular parts.


Celfi cydweithredol sy’n cadw o fewn yr Economi Gylchol. Seiliwyd sylfaen y dyluniad ar y modd y gallai pobl ddechrau cydweithredu hyd yn oed cyn cynllunio i wneud hynny. Mae’r dyluniad modwlar yn ysgogi cydweithredu cyn y bwriedir gwneud hynny, drwy wneud i’r defnyddwyr weithio fel tîm i adeiladu’r ardal y maent yn mynd i weithio ynddi. Mae gwneud hyn yn cynyddu creadigrwydd y defnyddwyr gan fod rhaid iddynt ddylunio’r gosodiad sydd ei angen arnynt gan ddefnyddio darnau modwlar.

Universal Roof Box mounts which allow you to attach any roof box to any car! This is solving the roof rack market problem with roof racks being car specific. Meaning when buying a new car you would have to purchase a new set of racks. This can be very expensive. This product solves this problem using suction mounts meaning the product can be attached directly to the roof box and any vehicle.


Mowntiau Blwch Pen To Cyffredinol a fydd yn eich galluogi i gysylltu unrhyw flwch pen to wrth unrhyw gar! Mae hyn yn datrys problem y farchnad rheseli pen to wrth fod rheseli pen to yn rhai penodol i geir. Mae’n golygu, pan fyddech chi’n prynu car newydd, y byddai’n rhaid i chi brynu set o reseli newydd. Gall hyn fod yn gostus iawn. Mae’r cynnyrch hwn yn datrys y broblem gan ddefnyddio mowntiau sugno sy’n golygu y gellir cysylltu’r cynnyrch yn uniongyrchol wrth y blwch pen to ac unrhyw gerbyd.

Product Design Instagram

[instagram-feed user= csadproductdesign layout=carousel carouselrows=1 carouselarrows=true hovercolor=#00ff01 showheader=false followcolor=#111111 includewords=”#CSAD20″ order=”top showcaption=”false”]

Other Exhibitors:

Ieuan Peregrine

Ieuan Peregrine

As a product designer I advocate principles of inclusive, sustainable design, creating where there is need. I excel at the research and implementation stages of design where I enjoy speaking to the end users of products. I feel this stems from a fondness of talking...

David Cabble

David Cabble

Design to me is the principle of creating solutions that will ripple throughout time. Design needs to reach the heart and mind of the user. Most importantly, design must look after the user and the planet. These are the key thoughts that propel me with passion to...

Josh Landers

Josh Landers

I am a strong believer that product design is a process that changes the world for the better, most importantly with people in mind. I believe that designers should consider people at the center of their design process, as well as, considering social, economic and...

Garin Thomas

Garin Thomas

I believe that good design is all about bringing excitement to the user while still following our social and ecological responsibilities. It is through this lens that I view every challenge delivered to me. My background in engineering gives me the drive and passion...

Samuel Moss

Samuel Moss

A primary focus within my work, as well as in life, is to accommodate to others’ needs. As a product designer, this means considering and appeasing the end-user, the environment, and the design team. This principle leads me to take on briefs that expand upon close...

Alex Smith

Alex Smith

Design is one of the few mediums that reaches every corner of the globe and touches everyone. We as a race, have no shortage of problems that need solving or issues that need addressing. To me, design is all about creating innovative solutions to these challenges....