Over the last one hundred years technology has advanced exponentially on a global scale and consequentially played an immense role in human perception of the world. The hyperbolised nature of Media heightens our sensory comprehension and perception of our surroundings.

The distribution of knowledge has previously been controlled by only a handful of leading voices. However, with the development of accessible technology this top-down process has altered, allowing for more voices to be heard and the rational truth to be malleated. Due to this public agency, misinformation pertains to media distribution, as evidenced in discussion topics such as Brexit, Donald Trump, Vaccination side effects and more.

Personalisation of data as seen with Google and Facebook, can enhance the voices of unreliable sources across online media, which in excess can result in misinformation, conflict and miseducation. Personalised content can cause a communal misalignment of beliefs and conflict within a community. This experimental project questions whether the gross exploitation of individual preference can cause a rapture between seemingly likeminded people. Are the rabbit holes of personalized misinformed content behind a lot of the disharmony and division between us?


Dros y can mlynedd ddiwethaf mae technoleg wedi datblygu’n esbonyddol ar raddfa fyd-eang ac felly wedi chwarae rôl anferth mewn canfyddiadau dynol o’r byd. Mae natur hyperbolig y Cyfryngau’n uchafu ein dealltwriaeth a chanfyddiad synhwyraidd o’r hyn sydd o’n cwmpas.

Yn flaenorol rheolwyd dosbarthiad gwybodaeth gan lond llaw yn unig o leisiau blaenllaw. Fodd bynnag, wrth i dechnoleg hygyrch ddatblygu mae’r broses o’r frig i lawr hon wedi newid, gan alluogi mwy o leisiau i gael eu clywed a’r gwirionedd rhesymegol gael ei fwrw i lawr. Oherwydd yr asiantaeth gyhoeddus hon, mae camwybodaeth yn gysylltiedig â dosbarthiad y cyfryngau, y darparwyd tystiolaeth ohono mewn testunau trafod megis Brexit, Donald Trump, sgil-effeithiau brechiadau a mwy.

Gall personoli data fel a welir gyda Google a Facebook, fwyhau lleisiau ffynonellau annibynadwy ar draws cyfryngau ar-lein a all, os ânt yn ormodol, olygu camwybodaeth, gwrthdaro a chamaddysgu. Gall cynnwys wedi’i bersonoli achosi camleoli credoau cymunedol a gwrthdaro o fewn cymuned. Mae’r prosiect arbrofol hyn yn cwestiynau a yw camfanteisio’n arw ar ddymuniad unigol achosi gorawen rhwng pobl sydd i’w gweld o’r un meddwl. Ydy tyllau cwningod cynnwys camwybodaeth wedi’i phersonol y tu ôl i lawer o’r anghytgord ac ymraniad rhyngom ni?