This body of work focuses on the theme of Procrastination and creates a modern take on the matter rather than the stereotypical doodling format. It relates to student life and coincides with the struggles and pleasures of student life in a more friendly and alternate manner than previously taken.

This work adds a more unique aspect on previous takes and focuses on creating ways around the matter without completely avoiding it. The end result of this to give people the tools to do the task and make them all as fluid as possible without being harsh or draining as well as also allow free time and progressive/fun activities.


Mae’r corff hwn o waith yn ffocysu ar thema Oedi ac yn creu dehongliad modern o’r mater yn hytrach na’r fformat dwdlan ystrydebol. Mae’n gysylltiedig â bywyd myfyrwyr ac yn cyd-fynd â brwydrau a phleserau bywyd myfyrwyr mewn ffordd fwy cyfeillgar ac amgen na’r hyn a wnaed yn flaenorol.

Mae’r gwaith hwn yn ychwanegu agwedd fwy unigryw ar ddehongliadau blaenorol ac yn canolbwyntio ar greu llwybrau o gwmpas y mater heb ei osgoi’n gyfan gwbl. Canlyniad terfynol yr hyn o beth yw rhoi’r offer i bobl wneud y dasg a’u gwneud nhw i gyd mor hylifol â phosib heb fod yn gas neu’n dihysbyddu yn ogystal â chaniatáu amser hamdden a gweithgareddau cynyddol/am ddim.