Your Data Your Choice is a campaign that draws its inspiration from the Cambridge Analytica scandal which depicted a large company taking advantage of the unknowing masses through a popular social media website. Your Data Your Choice brings awareness to such issues as privacy online and promotes anonymity as a safe way to continue with normal life on the internet. It highlights on giving young people the reasons to stay anonymous online and focuses on how they should achieve it. As a result, the campaign is heavily information based and focuses on spreading relevant information regarding the topics to young people who may need it. Due to the younger audience and topic of the campaign, Your Data Your Choice is online based so its easily accessible for those who frequently use the internet. Overall, the campaign should be a talking point for the younger audience in internet security and anonymity online. The aim is to make others aware of what we post online and how that may come back to affect us.


Mae Your Data Your Choice yn ymgyrch sydd wedi’i ysbrydoli gan y sgandal Cambridge Analytica a ddangosodd gwmni mawr yn camfanteisio ar y werin anwybodus trwy wefan cyfryngau cymdeithasol boblogaidd. Mae Your Data Your Choice yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r fath faterion â phreifatrwydd ar-lein ac yn hybu anhysbysrwydd fel ffordd ddiogel o barhau â bywyd arferol ar y rhyngrwyd. Mae’n pwysleisio rhoi rhesymau i bobl ifanc aros yn ddienw ar-lein ac yn canolbwyntio ar sut y dylent gyflawni hynny. O ganlyniad i hyn, mae’r ymgyrch yn dibynnu’n drwm ar wybodaeth ac yn canolbwyntio ar ledaenu gwybodaeth berthnasol am y pynciau i bobl ifanc y gallai fod ei hangen arnynt. Oherwydd y gynulleidfa iau a phwnc yr ymgyrch, mae Your Data Your Choice ar-lein er mwyn i’r rhai sy’n defnyddio’r we’n aml ei gyrchu’n hawdd. Yn gyffredinol, dylai’r ymgyrch fod yn destun trafod i’r gynulleidfa iau ar ddiogelwch ac aros yn ddienw ar y we. Y nod yw cynyddu ymwybyddiaeth pobl eraill o’r hyn rydym yn ei bostio ar-lein a sut y gallai hynny ddod yn ôl i’n heffeithio ni.