An image of Lara

My inspiration is the natural world, material and process, fascinated by lichen, its form and its role as part of the woodland ecosystem and specifically within the New Forest, Hampshire. I am intrigued by how one life form can be sustained from another, circular and constantly renewing. I use traditional paper making techniques to make handmade paper, using Abaca Fibre and discarded waste paper collected from the offcuts of artwork, as well as locally sourced collected and dried natural materials. I embed these into the paper, along with wild woodland seeds. The paper making process is rhythmic and repetitive; Continual and slow. The paper fibres are beaten, pulped and formed into thin sheets with deckled edges. Thin, opaque and fragile. I use papier mâché to build the organic spherical structures using a natural cellulose glue from corn starch, making the forms both sustainable and biodegradable. The inclusion of wild woodland seeds into the paper intends to recreate natural ecosystem cycles; sculptures biodegrade, change form, returning back to nature, regenerating or recycled into something new… an indelible trace of themselves. I combine both traditional red list endangered craft with contemporary paper manipulation, to create delicate organic forms. My ambition is to create an appreciation for paper for its material qualities, often involving the use of the human senses, of sight, touch and smell. Also creating an awareness for consciously made artwork, with nature and sustainability in mind.


Fy ysbrydoliaeth i yw’r byd naturiol, y deunydd a’r broses, ac rwyf wedi fy nghyfareddu gan gen, ei ffurf a’i rôl fel rhan o ecosystem y coetir ac yn benodol o fewn y Goedwig Newydd, Hampshire. Mae’r ffordd y gellir cynnal un ffurf bywyd o un arall, mewn ffordd gylchol sy’n adnewyddu’n gyson yn ddiddorol iawn i mi. Rwy’n defnyddio technegau gwneud papur traddodiadol i wneud papur o waith llaw, gan ddefnyddio Ffeibr Abaca a phapur gwastraff wedi’i daflu a gasglwyd o’r toriadau gwaith celf, yn ogystal â deunyddiau naturiol wedi’u casglu a’u sychu’n lleol. Fe wnes i ymgorffori’r rhain yn y papur, ynghyd â hadau coetir gwyllt. Mae’r broses o wneud papur yn rhythmig ac yn ailadroddus; Parhaus ac yn araf. Mae’r ffeibrau papur yn cael eu curo, eu pwlpio a’i ffurfio’n ddalenni tenau gydag ymylon wedi’u declo. Yn denau, yn anhryloyw ac yn fregus. Rwy’n defnyddio papier mâché i adeiladu’r strwythurau sfferaidd organig gan ddefnyddio glud seliwlos naturiol o startsh ŷd, gan wneud y ffurfiau’n gynaliadwy ac yn fioddiraddiadwy. Mae cynnwys hadau coetir gwyllt yn y papur yn bwriadu ail-greu cylchoedd ecosystemau naturiol; mae cerfluniau’n bioddiraddio, yn newid ffurf, yn dychwelyd i natur, yn adfywio neu’n cael eu hailgylchu i rywbeth newydd… dras amhendant o’u hunain. Rwy’n cyfuno’r ddwy grefft rhestr goch draddodiadol sydd mewn perygl gyda dulliau trin papur cyfoes, er mwyn creu ffurfiau organig cywrain. Fy uchelgais yw creu gwerthfawrogiad o bapur am ei rinweddau materol, sydd yn aml yn ymwneud â defnyddio’r synhwyrau dynol, golwg, cyffyrddiad ac arogl. Mae hefyd yn creu ymwybyddiaeth o waith celf a wnaed yn gydwybodol, gyda natur a chynaladwyedd mewn golwg.

An image of Lara making her paper