Lauren Churchill’s artistic abilities range from painting to photography to still life drawing and sculpting. This year choosing to extend her skills in photography and watercolour paintings. Her work mainly consists of human beings and their relationships with each other, specifically her own obsession with the female nude and her queer relationship with her girlfriend. A woman studying the female form is less common in mainstream art, however it is important to her as a woman to reclaim both her femininity and her alliance with LGBTQIA+ causes through her work. Creating work that aids visibility is at the crux of the art she makes, normalising queer relationships and their prominence in contemporary art is something she hopes her work will achieve.

Churchill focuses on intimacy and relationship and how this can be portrayed through artistic study. She uses a variety of mediums, predominantly ink based water colours and bright colouring pencils to convey intense emotional experiences, such as adoration and passion. It is this intense emotion that she hopes her audience will identify with and relate to in their own feelings and relations.


Mae galluoedd artistig Lauren Churchill yn amrywio o beintio i ffotograffiaeth ac o arlunio bywyd llonydd i gerflunio. Eleni, dewisodd ehangu ei sgiliau ffotograffiaeth a phaentiadau dyfrlliw. Mae ei gwaith yn bennaf yn cynnwys bodau dynol a’u perthnasoedd â’i gilydd, yn benodol ei hobsesiwn ei hun gyda’r ffurf fenywaidd noeth a’i pherthynas gwiar gyda’i chariad. Mae menyw yn astudio’r ffurf fenywaidd yn llai cyffredin mewn celf brif ffrwd, ond mae’n bwysig iddi hi fel menyw i adennill ei benyweidd-dra a’i hymgyngrheirio ag achosion LGBTQIA + drwy ei gwaith. Mae creu gwaith sy’n cynorthwyo gwelededd wrth wraidd ei chelf, ac mae’n gobeithio y bydd ei gwaith yn llwyddo i normaleiddio perthnasoedd cwiar a’u hamlygrwydd mewn celf gyfoes.

Mae Churchill yn canolbwyntio ar agosatrwydd a pherthynas a sut y gellir portreadu hyn drwy astudiaeth artistig. Mae hi’n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau, dyfrlliwiau inc a phensiliau lliwio llachar yn bennaf, i gyfleu profiadau emosiynol dwys, fel addoliad ac angerdd. Mae hi’n gobeithio y bydd ei chynulleidfa yn uniaethu â’r emosiwn dwys hwn o ran eu teimladau a’u perthnasoedd eu hunain.