• Megan Caroline Preston
  • Megan Caroline Preston
  • Megan Caroline Preston
  • Megan Caroline Preston
  • Megan Caroline Preston_2743021_assignsubmission_file_5
  • Megan Caroline Preston
  • Megan Caroline Preston
  • Megan Caroline Preston§
  • Megan Caroline Preston

As a designer, I realise the importance of inclusivity, as gender identity becomes more fluid, I believe clothing should not constrict itself to a particular gender; it should be available to all. This concept, mirrored throughout my dissertation, has been continuously developing in my work over the past year, and has led to a final collection based upon my fundamental androgynous theme.

For my final project, I felt it was vital to consider the recent events of Covid19, as it has consumed the whole world around us and currently affects almost everything we do. As holidays have been cancelled, people have been left feeling disappointed that they are unable to go abroad. However, as the restrictions slowly lift, we can take this opportunity to appreciate what the UK has to offer; the aim of my collection is to encourage people to venture outdoors after such a long time stuck inside and to make people realise you don’t have to leave the country to have an amazing adventure.

Using military wear as inspiration, my oversized designs feature practical and adjustable elements to fit the wearer’s personal style and size. Vibrant colours are prominent in my designs to get people excited about the outdoors and lift their mood. Soft, comfortable fabrics with layers of quilting are also used throughout my designs, to imitate the feeling of being wrapped in a blanket, to make the transition from indoors a little bit easier.


Fel dylunydd, sylweddolaf bwysigrwydd cynwysoldeb, wrth i hunaniaeth o ran rhywedd ddod yn fwy hylifol, credaf na ddylai dillad fod yn rhwym wrth ryw benodol; dylai fod ar gael i bawb. Mae’r cysyniad hwn, sy’n cael ei adlewyrchu drwy gydol fy nhraethawd estynedig, wedi bod yn datblygu’n barhaus yn fy ngwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae wedi arwain at gasgliad terfynol yn seiliedig ar fy thema sylfaenol gwrthfenywaidd.

Ar gyfer fy mhrosiect terfynol, roeddwn i’n teimlo ei bod yn hanfodol ystyried digwyddiadau diweddar COVID-19, gan ei fod wedi llyncu’r byd o’n cwmpas i gyd ac ar hyn o bryd yn effeithio ar bron popeth a wnawn. Wrth i wyliau gael eu canslo, mae pobl wedi cael eu gadael yn teimlo’n siomedig nad ydyn nhw’n gallu mynd dramor. Fodd bynnag, wrth i’r cyfyngiadau godi’n araf, gallwn achub ar y cyfle hwn i werthfawrogi’r hyn sydd gan y DU i’w gynnig; nod fy nghasgliad yw annog pobl i fentro yn yr awyr agored ar ôl cyfnod mor hir yn gaeth dan do a gwneud i bobl sylweddoli nad oes rhaid i chi adael y wlad i gael antur anhygoel.

Gan ddefnyddio dillad milwrol fel ysbrydoliaeth, mae fy nyluniadau anarferol o fawr eu maint yn cynnwys elfennau ymarferol ac addasadwy i ffitio arddull a maint personol y gwisgwr. Mae lliwiau bywiog yn amlwg yn fy nyluniadau i gael pobl i gyffroi am yr awyr agored a chodi eu hwyliau. Defnyddir ffabrigau meddal, cyfforddus gyda haenau o gwiltio hefyd drwy gydol fy nyluniadau, i ddynwared yr ymdeimlad o gael eu lapio mewn blanced, i wneud y newid o fod dan do ychydig yn haws.