Menna-Clare Samuel

This project focuses on the interesting and beautiful landscapes of broken ceramic created by an explosion in a bisqueware kiln. The original form has shattered and birthed a collection of small to tiny shards, each with its own individual surface texture. In my study of these shards I have mapped their landscapes and geology in magnification resulting in a series of studies in varying detail, precision and energy. My intention for this project is to challenge perceptions of broken work and brokenness. Ceramics comes with the pressure of making correctly, without cracks or imperfections. Broken work is often discarded or recycled, however, I feel that appreciating the surfaces made in the process of breaking can bring tranquility and an acceptance of the uncontrollable to the viewer and the artist. The surfaces of the shards are mountainous and cliff like, reminiscent of the landscapes and earth the clay is from. The dramatic surfaces of the shards would be unknown without the artists study, its beauty unseen without looking.


Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar dirweddau diddorol a phrydferth cerameg faluriedig a grëwyd gan ffrwydrad mewn odyn crochenwaith bisg. Mae’r ffurf wreiddiol wedi chwalu a chreu casgliad o falurion bach a mân iawn, pob un â’i wead unigol ei hun ar ei arwyneb. Yn fy astudiaeth o’r malurion hyn dwi wedi mapio eu tirweddau a’u daeareg drwy chwyddhad gan arwain at gyfres o astudiaethau sy’n amrywio o ran manylder, cywirdeb ac egni. Fy mwriad ar gyfer y prosiect yw herio syniadau am waith toredig a’r cyflwr toredig. Wrth greu cerameg mae yna bwysau i’w wneud yn gywir, heb graciau neu ddiffygion. Yn aml caiff gwaith toredig ei daflu neu ei ailgylchu, fodd bynnag, dwi’n teimlo y gall gwerthfawrogi’r arwynebau a gynhyrchir yn y broses o dorri ddod â llonyddwch a’r gallu i dderbyn yr hyn na ellir ei reoli i’r gwyliwr a’r artist. Mae arwynebau’r malurion yn debyg i fynyddoedd a chlogwyni, ac yn dwyn i gof y tirweddau a’r ddaear y daw’r clai ohoni. Ni fyddai arwynebau dramatig y malurion yn hysbys heb astudiaeth yr artist, mae’n harddwch nas gwelir heb edrych.

www.mennaclaresamueldesignermaker.wordpress.com