I am a visual artist, predominantly working through a medium of photography, in particular using alternative processes and techniques. These can include traditional black and white processing, anthotypes, cyanotypes, pinhole and mixed media. Experimentation is key to the creation of my projects. My prints are hand-crafted and so each one is unique.

I find organizing things into groups satisfying. Photography provides me with a platform to identify the bonds between accumulated items. I love to analyse how each detail is changed depending on its variants, as they are curated together. Previous projects have been inspired by relationships with living beings, their collections and what they do with them.

Much of my work is based on my own collecting patterns. I make my work primarily for myself, for my own curiosity and for my own therapy. It is an expression of how I want others to see what I see. I hope that the viewing of my work triggers an emotional response of curiosity for others and for them to question the purpose in the piece.

My most recent Project ‘Washed Up and Washed Away’ involves the collection of beach detritus, the object being printed using digital transparencies and the cyanotype process and then the remaining chemicals being washed away by the sea, a symbol of washing away the collected detritus back to the sea.


Rwy’n artist gweledol sy’n gweithio drwy gyfrwng ffotograffiaeth yn bennaf, yn enwedig gyda phrosesau a thechnegau amgen. Gallai’r rhain gynnwys prosesu du a gwyn traddodiadol, anthoteipiau, cyanoteipiau, tyllau pìn a chyfryngau cymysg. Mae arbrofi yn allweddol i greu fy mhrosiectau. Mae fy mhrintiau wedi’u saernïo â llaw ac felly mae pob un yn unigryw.

Rwy’n cael trefnu pethau’n grwpiau yn bodloni. Mae ffotograffiaeth yn rhoi llwyfan i mi adnabod y bondiau rhwng eitemau cronedig. Dw i wrth fy modd yn dadansoddi sut mae pob manylyn yn newid yn ôl yr amrywiadau, wrth iddynt gael eu curadu gyda’i gilydd. Cafodd prosiectau blaenorol eu hysbrydoli gan berthynas â bodau byw, eu casgliadau a’r hyn maen nhw’n ei wneud gyda nhw.

Mae rhan helaeth o’m gwaith yn seiliedig ar fy mhatrymau casglu fy hun. Creu gwaith i fi fy hun ydw i’n bennaf, ar gyfer fy chwilfrydedd am therapi fy hun. Mae’n fynegiant o sut rydw i am i eraill weld yr hyn a welaf.

Gobeithio bod gweld fy ngwaith yn sbarduno ymateb emosiynol o chwilfrydedd mewn eraill, ac yn gwneud iddyn nhw gwestiynu diben y gwaith.
Mae fy mhrosiect diweddaraf ‘Washed Up and Washed Away’ yn cynnwys casglu geriach y traeth, gan ddefnyddio proses cyanoteip a thryloywder digidol i brintio’r gwrthrych cyn i’r môr olchi’r cemegion eraill, fel symbol o’r malurion a gasglwyd yn cael eu golchi’n ôl o dan y don.