I am a 3rd-year student studying interior design at Cardiff Metropolitan University. I aim to approach my design practically and personally, which allows me to form my style and aesthetic. Focused on modern-day movements such as sustainability and feminism. I desire for my work to be through provoking and in line with the issues that are surfacing within the media. My dissertation is focused on the three elements of sustainability within the design, environmental, social, and economic. Concentrating on exploring new inventive ways for designing interiors for temporary retail stores for sustainable fashion brands. This had resulted in me making wiser choices of materials throughout my design process. For my final project, I decided to design a women’s(+) retreat center. Each of the spaces aims to fulfill a specific purpose with will benefit the mental or physical health of the guest. This project allowed me to develop my technical skills as the host building is on a much larger scale than I have worked with before. Due to the Covid-19 pandemic, I have been faced with more challenges, however, I have significantly developed my communicational skills.


Rwy’n fyfyriwr 3edd flwyddyn sy’n astudio dylunio mewnol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fy mwriad yw trin fy nyluniadau mewn modd ymarferol a phersonol, sy’n caniatáu imi ffurfio fy steil ac esthetig, yn canolbwyntio ar symudiadau modern fel cynaliadwyedd a ffeministiaeth. Rwy’n dymuno i’m gwaith brocio’r meddwl a chyd-fynd â’r materion sy’n dod i’r amlwg o fewn y cyfryngau. Mae fy nhraethawd hir yn canolbwyntio ar dair elfen cynaliadwyedd o fewn y dyluniad: amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Mae’n canolbwyntio ar archwilio ffyrdd newydd dyfeisgar o ddylunio ystafelloedd ar gyfer siopau adwerthu dros dro i frandiau ffasiwn cynaliadwy. Arweiniodd hyn ataf yn gwneud dewisiadau deunyddiau doethach trwy gydol fy mhroses ddylunio. Ar gyfer fy mhrosiect terfynol, penderfynais ddylunio canolfan encilio i fenywod(+). Nod pob un o’r mannau yw diwallu pwrpas penodol a fydd o fudd i iechyd meddwl neu gorfforol y gwestai. Caniataodd y prosiect hwn imi ddatblygu fy sgiliau technegol gan fod yr adeilad dan sylw yn llawer mwy o ran graddfa na weithiais ag ef o’r blaen. Oherwydd pandemig Covid-19, rydw i wedi wynebu mwy o heriau. Fodd bynnag, rydw i wedi datblygu fy sgiliau cyfathrebu yn sylweddol.