Olivia Smallbone is a mixed media illustrator who creates immersive worlds with her use of 3D sets which respond to narratives or global issues. She works with clay, found objects, and papercraft, incorporating moving image and interactivity to add a sense of playfulness and warmth within her work. Her crafted images have a variety of applications, whether for advertisement or awareness campaigns, whilst the underlying aim of her practice is to educate an audience.

This project, Colour the Corals, is an animated campaign aimed at older children and adults. It is intended to educate them on the coral bleaching crisis, and help them understand why and how humanity is causing the destruction of coral reefs. It promotes small changes everyone can make to help our seas. The project uses clay and papercraft to illustrate the themes in an interesting and imaginative way, engaging the audience and making the information digestible.


Darlunydd cyfryngau cymysg yw Olivia Smallbone sy’n creu bydoedd trochol gyda’i defnydd o setiau 3D sy’n ymateb i naratifau neu faterion byd-eang. Mae’n gweithio gyda chlai, gwrthrychau mae’n dod o hyd iddyn nhw, a chrefft papur, gan ymgorffori delwedd symudol a rhyngweithedd i ychwanegu asbri chwareus a chynhesrwydd yn ei gwaith. Mae gan ei delweddau crefftus ddefnydd amrywiol, p’un ai yw hynny ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu neu godi ymwybyddiaeth, a nod sylfaenol ei chelf yw addysgu cynulleidfa.

Ymgyrch animeiddiedig yw’r prosiect yma, Colour the Corals, sydd wedi’i anelu at blant hŷn ac oedolion. Y bwriad yw eu haddysgu am yr argyfwng cannu cwrel, a’u helpu i ddeall pam a sut mae’r ddynoliaeth yn difetha riffiau cwrel. Mae’n hyrwyddo newidiadau bach y gall pawb eu gwneud i helpu ein moroedd. Mae’r prosiect yn defnyddio clai a chrefft papur i ddarlunio’r themâu mewn ffordd ddiddorol a chreadigol, gan ennyn diddordeb y gynulleidfa a gwneud y wybodaeth yn ddealladwy.