I believe design should be used to support and promote individual health, happiness and wellbeing. My strengths lie in my capacity to listen, understand and find creative ways to improve the physical and psychological welfare of individuals through the spaces I design.

Completing a Bachelor of Honours in Interior Design has taught me to conduct high level academic research, develop digital software skills and advance my understanding of how spaces, objects and colour can positively influence experience. Having proven a high level of academic research on the psychological effects of colour in spaces, I am particularly keen on utilising colour to create fun-loving and comfortable environments. I believe colour can be used to enhance a sense of community and contribute towards supporting mental, physical and emotional wellbeing.

Throughout my degree, I have had the opportunity to work both independently as well as collaboratively. This has developed my presentation and communication skills, improved my attention to detail and increased my ability to perceive the world through the eyes of others. My studies have also enabled me to venture to India; broadening my cultural understandings, physical practical skills and driven my ambition to help others. I believe that by placing people at the heart of design, I can support the wellbeing of others and improve levels of human happiness.


Rwy’n credu y dylid defnyddio dylunio i gefnogi a hybu iechyd, hapusrwydd a lles unigolion. Fy nghryfderau i yw fy ngallu i wrando, deall a dod o hyd i ffyrdd creadigol o wella lles corfforol a seicolegol unigolion drwy gyfrwng y mannau rwy’n eu dylunio.

Mae cwblhau Baglor er Anrhydedd mewn Dylunio Mewnol wedi fy nysgu i gynnal ymchwil academaidd lefel uchel, datblygu sgiliau meddalwedd digidol a gwella fy nealltwriaeth o sut y gall gofodau, gwrthrychau a lliw gael dylanwad cadarnhaol ar brofiad. Ar ôl cael profiad o lefel uchel o ymchwil academaidd ar effeithiau seicolegol lliw mewn gofodau, rwy’n arbennig o awyddus i ddefnyddio lliw i greu amgylcheddau cyfforddus llawn hwyl. Rwy’n credu y gellir defnyddio lliw i wella ymdeimlad o gymuned a chyfrannu at gefnogi lles meddyliol, corfforol ac emosiynol.

Drwy gydol fy ngradd, rydw i wedi cael cyfle i weithio’n annibynnol yn ogystal ag ar y cyd. Mae hyn wedi datblygu fy sgiliau cyflwyno a chyfathrebu, wedi gwella fy ngallu i roi sylw i fanylion ac wedi hybu fy ngallu i weld y byd drwy lygaid pobl eraill. Mae fy astudiaethau wedi fy ngalluogi i fentro i India hefyd; gan ehangu fy nealltwriaeth ddiwylliannol, sgiliau ymarferol corfforol a sbarduno fy uchelgais i helpu eraill. Rwy’n credu, drwy roi pobl wrth wraidd dylunio, y gallaf gefnogi lles pobl eraill a gwella lefelau hapusrwydd dynol.