In a world where there is a strong focus on reduce, reuse, and recycle, it is the responsibility of the designer to promote and encourage eco-friendly designs. My design motivation is sustainability, use of colour and adaptability which are growing factors in contemporary design in response to the increased demand for modern housing where space is limited.

Driven by client requirements I define a focal point which brings the rest of the design together and creates a natural flow to any space and by using the different approaches available I can reimagine how any space or existing building could be redesigned but still retain its core identity and link to the local environment.

As a new designer, my creativity and willingness to experiment with new ideas illustrates my open approach and desire to explore new Interior Design styles and broaden my skills.


Mewn byd lle mae ffocws mawr ar arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu, cyfrifoldeb y dylunydd yw hyrwyddo ac annog dyluniadau ecogyfeillgar. Cynaliadwyedd, defnyddio lliw a gallu i addasu yw fy nghymhelliant dylunio, sy’n ffactorau cynyddol mewn dylunio cyfoes, mewn ymateb i’r galw cynyddol am dai modern lle mae gofod yn gyfyngedig.

Wedi fy ysgogi gan ofynion cleientiaid, rwy’n pennu canolbwynt sy’n dwyn gweddill y dyluniad ynghyd ac yn creu llif naturiol i unrhyw ofod. Trwy ddefnyddio’r gwahanol ddulliau sydd ar gael, gallaf ail-ddychmygu sut y gellid ailgynllunio unrhyw ofod neu adeilad presennol ond gan gadw ei hunaniaeth graidd a’i gyswllt â’r amgylchedd lleol.

Fel dylunydd newydd, mae fy nghreadigrwydd a pharodrwydd i arbrofi gyda syniadau newydd yn dangos fy null agored a’m hawydd i archwilio arddulliau Dylunio Mewnol newydd ac ehangu fy sgiliau.