I strongly believe that all design solutions should be compassionate, emotive and inclusive whilst giving the user the possibility to have life-changing opportunities. Having the ability and privilege to change an individual’s lifestyle to benefit the user requires careful and strategic planning for the design to have lasting and meaningful effects. Incorporating this ethos into every project is of the utmost importance to me as a designer.

Applying a strategic yet divergent process of thorough research throughout every stage of the design process allows me to show how the application of empathetic design affects the end-user. Applying compassionate design and design thinking throughout the entirety of every project allows me to gain a greater understanding of how an individual will interact and process the design.

Throughout every design project I undertake, I aim to provide invaluable knowledge and research within the region of compassionate and empathetic design. I also believe that I will be an asset to any team I am a part of, as I can bring a variety of skills to the table including strong leadership skills which I largely developed through my previous design experience and a variety of different communication techniques. This allows me to produce innovative and competitive design solutions to enter the current markets.


Rwy’n credu’n gryf y dylai pob ateb dylunio fod yn dosturiol, yn emosiynol ac yn gynhwysol tra’n cynnig y posibilrwydd i’r defnyddwyr gael cyfleoedd sy’n newid eu bywydau. Mae’r gallu a’r fraint i newid ffordd o fyw unigolyn er budd y defnyddiwr yn gofyn am gynllunio gofalus a strategol er mwyn i’r dyluniad gael effeithiau parhaol ac ystyrlon. Mae ymgorffori’r ethos hwn ym mhob prosiect o’r pwys mwyaf i mi fel dylunydd.

Mae defnyddio proses strategol ond gwahanol o ymchwil trylwyr ym mhob cam o’r broses ddylunio yn caniatáu i mi ddangos sut mae cymhwyso dyluniad empathig yn effeithio ar y defnyddiwr terfynol. Wrth gymhwyso dylunio tosturiol a meddylfryd dylunio ymhob rhan o brosiect, mae modd i mi gael gwell dealltwriaeth o sut y bydd unigolyn yn rhyngweithio gyda’r dyluniad a’i brosesu.

Ym mhob prosiect dylunio rydw i’n gweithio arno, fy nod yw darparu gwybodaeth ac ymchwil amhrisiadwy ym maes dylunio tosturiol ac empathig. Rwy’n credu hefyd y byddaf yn gaffaeliad i unrhyw dîm rwy’n rhan ohono, oherwydd gallaf gynnig amrywiaeth o sgiliau gan gynnwys sgiliau arwain cryf a ddatblygais i raddau helaeth drwy fy mhrofiad dylunio blaenorol ac amrywiaeth o wahanol dechnegau cyfathrebu. Mae hyn yn fy ngalluogi i lunio atebion dylunio arloesol a chystadleuol ar gyfer y marchnadoedd presennol.

To Create a series of Baking Utensils for those diagnosed with Rheumatoid Arthritis. The product range must give support and ease the load of baking whilst being stylish and medically viable. Oberlo- This range of products keeps the wrist in a neutral position throughout each stage of baking. Achieved by the angled bowl and the specialised utensil handles.


Creu cyfres o Declynnau Pobi i’r rheiny sydd wedi cael diagnosis o Arthritis Gwynegol. Mae’n rhaid i’r amrediad cynhyrchion roi cynhaliaeth ac esmwytho’r llwyth pobi, a bod yn steilus ac yn feddygol ymarferol. Oberlo- Mae’r amrediad cynhyrchion hwn yn cadw’r arddwrn mewn lle niwtral trwy gydol pob cam o’r pobi. Fe’i cyflawnir gan y bowlen onglog a’r dolenni teclynnau arbenigol.

This family of products named OBERLO created a medically viable solution for those suffering with arthritis, whilst keeping compassionate and emotive design at the forefront throughout. The design must be comfortable for a multitude of different hand sizes whilst maintaining usability at a number of different angles.


Fe wnaeth y teulu cynhyrchion hwn o’r enw OBERLO greu ateb meddygol ymarferol i’r rheiny sy’n dioddef o arthritis, gan roi lle blaenllaw i ddyluniad tosturiol ac emosiynol trwy gydol y broses. Mae’n rhaid i’r dyluniad fod yn esmwyth ar gyfer llu o feintiau dwylo gwahanol, tra’n cynnal defnyddioldeb mewn nifer o onglau gwahanol.

To create a service from meal delivery to meal collection for those with early stages of dementia to take the confusion and forgetfulness out of mealtimes and replace it with an effortless process, whilst keeping compassionate design at the forefront. The final design is modern sleek and contemporary, the inclusion of foliage also brings an array of additional health benefits to the user.


Creu gwasanaeth o ddosbarthu prydau bwyd i gasglu prydau bwyd i’r rheiny yng nghyfnodau cynnar dementia er mwyn dileu’r dryswch a’r anghofrwydd o amserau bwyd, a disodli hynny â phroses ddiymdrech, gan roi lle blaenllaw i ddyluniad tosturiol. Mae’r dyluniad terfynol yn fodern, yn slic ac yn gyfoes, ac mae cynnwys deiliach yn dod ag amryw byd o fuddion iechyd ychwanegol i’r defnyddiwr hefyd.

Mälu is a meal delivery service for those with early stages of dementia to encourage independence, The service allows you to order food directly to your door, a smell dispenser will dispense different smells throughout the day to serve as a subconscious reminder to the user that its time to eat, when the user opens the food container a notification will be sent to a loved one to let them know the user has eaten.


Gwasanaeth dosbarthu bwyd yw Mälu ar gyfer y rheiny yng nghyfnodau cynnar dementia, i annog annibyniaeth. Mae’r gwasanaeth yn eich galluogi i archebu bwyd yn uniongyrchol i’ch drws, bydd peiriant cyflenwi aroglau yn gollwng aroglau gwahanol drwy’r dydd i weithio fel teclyn atgoffa isymwybodol i’r defnyddiwr ei bod hi’n amser bwyta, pan fydd y defnyddiwr yn agor y cynhwysydd bwyd, anfonir hysbysiad at anwyliaid i roi gwybod iddynt fod y defnyddiwr wedi bwyta.