I like to work with wood, clay, colour and text. These are my preferred mediums and every combination is a new idea. The wood and clay are cut or shaped to fit my ideas, and I let colours and text add life to it. My work involves moving from an experience I have had to something I have written, sometimes a poem. I develop this by putting it into a collage. I also use photography as part of my process. I care about suffering, especially in children and woman. My pieces reflect this and come together by presenting self-portraits on many levels. I focus on sharing difficult experiences I have had, by a real space installation, in a painting or in clay work. My work is influenced by a life time of transition, war and living in other cultures and so the anthropology of art is a theory I find relevant to my art. I hope that my work helps viewers to cross a bridge into another world and open their mind to new perspectives!


Rwy’n hoffi gweithio gyda phren, clai, lliw a thestun. Dyma fy hoff gyfryngau ac mae pob cyfuniad yn syniad newydd. Mae’r pren a’r clai wedi’u torri neu eu siapio i ffitio fy syniadau, ac rwy’n gadael i liwiau a thestun ychwanegu bywyd atynt. Mae fy ngwaith yn ymwneud â symud o brofiad yr wyf wedi’i gael i rywbeth yr wyf wedi’i ysgrifennu, weithiau mae hynny’n gerdd. Rwy’n datblygu hyn trwy ei roi mewn gludwaith. Rwyf hefyd yn defnyddio ffotograffiaeth fel rhan o fy mhroses. Rwy’n poeni am ddioddefaint, hyn enwedig ymysg plant a menywod. Mae fy narnau’n adlewyrchu hyn ac yn dod ynghyd trwy gyflwyno hunanbortreadau ar sawl lefel. Rwy’n canolbwyntio ar rannu profiadau anodd yr wyf wedi’i cael, trwy osodiad gofod go iawn mewn paentiad neu mewn gwaith clai. Dylanwadir ar fy ngwaith trwy fywyd cyfan o newid, rhyfel a byw mewn diwylliannau eraill ac felly mae anthropoleg celf yn ddamcaniaeth yr wyf yn gweld ei bod yn berthnasol i fy nghelf. Rwy’n gobeithio bod fy ngwaith yn helpu gwylwyr i groesi pont i fyd arall ac agor eu meddwl i bersbectifau newydd!