Hello, I am Sheperd Mpofu with a passion for product design and I believe my versatile skill set can be of great value to any design team. After studying Product Design at the Cardiff School of Art and Design I have gathered a wide range of skills such as a high proficiency at Computer Aided Design (CAD), quick idea generation and rapid prototyping. I have demonstrated Microsoft C++ coding skills in modules involving Arduino to create electronic prototypes. Also, I have acquired knowledge in App Design as my main project was heavily focused on a fully operational app service. I have shown my proficiency working in teams by completing numerous group projects and live projects over my course. I have worked in numerous live clients like Parsnipship, Orangebox and Safran to create exciting products ranging from business class airplane seating to suitable sustainable packaging for a vegan company. I have showcased my timekeeping skills and working with deadlines throughout my course by managing different module deadlines and ensuring all deliverables were handed in to an appropriate level.


Helo, Sheperd Mpofu ydw i ac mae gennyf ddiddordeb angerddol mewn dylunio cynnyrch a chredaf y gall fy set sgiliau amlbwrpas fod yn gaffaeliad i unrhyw dîm dylunio. Ar ôl astudio Dylunio Cynnyrch yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, rwyf wedi casglu amrywiaeth eang o sgiliau megis hyfedredd mewn dylunio trwy gymorth cyfrifiadur (CAD), cynhyrchu syniadau cyflym a phrototeipio cyflym. Mae gennyf sgiliau codio Microsoft C++ mewn modiwlau sy’n cynnwys Arduino i greu prototeipiau electronig. Rwy’n hyddysg mewn Dylunio Apiau hefyd gan fod fy mhrif brosiect yn canolbwyntio’n helaeth ar wasanaeth ap cwbl weithredol. Mae gennyf brofiad o weithio mewn timau trwy gyflawni sawl prosiect grŵp a phrosiect byw yn ystod fy nghwrs. Rydw i wedi gweithio i nifer o gleientiaid byw fel Parsnipship, Orangebox a Safran i greu cynhyrchion cyffrous yn amrywio o seddi awyren dosbarth busnes i becynnu cynaliadwy addas ar gyfer cwmni fegan. Rwyf wedi arddangos fy sgiliau cadw amser a gweithio o fewn amserlenni tynn gydol fy nghwrs trwy reoli terfynau amser modiwlau amrywiol a sicrhau bod popeth yn cael ei gyflawni i safon briodol.

This a render showcasing the range of functions explored in my major project called Uni.io. The emphasis of this project was to devise a method to allow students to effectively manage their lives through using gamification methodology. By using my application students will benefit academically, socially and contribute to a healthy well-balanced lifestyle.


Rendrad yw hwn sy’n arddangos ystod y swyddogaethau a archwiliwyd yn ystod fy mhrif brosiect o’r enw Uni.io. Pwyslais y prosiect hwn oedd dyfeisio dull i alluogi myfyrwyr i reoli’u bywydau yn effeithiol trwy ddefnyddio methodoleg gemeiddio. Trwy ddefnyddio fy nghymhwysiad, bydd myfyrwyr yn elwa’n academaidd ac yn gymdeithasol, a bydd yn cyfrannu at ffordd o fyw gytbwys ac iach.

The render is an exploded drawing of my minor project in which I looked at devising a suitable solution for first time homeowners looking for a high-quality speaker which can also functions as a centrepiece within a living space. This was a 5-week project and showcased my ability to work well with time constraints to create a good design solution.


Mae’r rendrad hwn yn lluniad taenedig o fy mhrosiect llai lle’r edrychais ar ddyfeisio ateb addas ar gyfer perchnogion tŷ y tro cyntaf sy’n chwilio am seinydd o ansawdd uchel sy’n gallu gweithio hefyd fel canolbwynt mewn ardal fyw. Prosiect 5 wythnos oedd hwn, a dangosodd fy ngallu i weithio’n dda o fewn cyfyngiadau amser i greu ateb dylunio da.

Safran seating ran a 24-hour live project with our Product Design course and we were tasked in groups to create a business class seat and new layout suitable for ultra-long flights. In my group, I tasked with research and CAD drawings and I found it quite interesting to CAD a multitude of different elements in a business class seating plan and seat.


Roed ‘Safran seating’ yn rhedeg prosiect byw 24 awr fel rhan o’n cwrs Dylunio Cynnyrch, a rhoddwyd y gorchwyl i ni mewn grwpiau i greu sedd dosbarth busnes a gosodiad newydd sy’n addas ar gyfer hediadau hir iawn. Yn fy ngrŵp i, fy ngorchwyl oedd ymchwilio a gwneud lluniadau CAD, ac roeddwn yn ei weld yn eithaf diddorol i gynllunio llu o elfennau gwahanol, gyda chymorth cyfrifiadur, mewn cynllun seddi a sedd dosbarth busnes

The render above again shows my major project in a contextual environment showing how a student would use my application during an online lecture. This image shows my ability to use the correct context when depicting my projects to allow quickly understand the nature of my project due to well communicated image.


Mae’r rendrad uchod, eto, yn dangos fy mhrif brosiect mewn amgylchedd cyd-destunol, gan ddangos sut fyddai myfyriwr yn defnyddio fy nghymhwysiad yn ystod darlith ar-lein. Mae’r ddelwedd hon yn dangos fy nghallu i ddefnyddio’r cyd-destun cywir wrth ddarlunio fy mhrosiectau, er mwyn galluogi deall natur fy mhrosiect yn gyflym yn sgil delwedd wedi’i chyfleu’n dda.

Product Design Instagram