I believe that product design makes up part of the foundations for society. Contemporarily, society has developed through innovations brought forward by product designers. The main aim of product design is to overcome issues and create solutions by using skills, initiative and passion to improve the experience of the user.

With the ability to conduct in-depth research and a keen eye for detail, I strive to continuously adapt and improve my own abilities. By doing this I will ensure that all of my designs are user centred that push the boundaries of sustainability. Through the iterative design development stage, I aim to create outcomes to a high standard which can compete with existing brands and products.

The skills that I have developed throughout my degree will benefit me greatly in a professional setting. The projects that I have undertaken allow me to work seamlessly with a group and also independently. My work throughout the past three years of my degree has allowed me to work towards my own project briefs and the commercial briefs of established businesses and clients. This has allowed me to become accustomed to working within strict frameworks and time frames in order to create designs that fit the individual client.


Credaf fod dylunio cynnyrch yn rhan o sylfeini cymdeithas. Mae cymdeithas gyfoes wedi datblygu trwy arloesedd a gyflwynwyd gan ddylunwyr cynnyrch. Prif nod dylunio cynnyrch yw goresgyn problemau a chreu atebion trwy ddefnyddio sgiliau, menter ac angerd i wella profiad defnyddwyr.

Gyda’r gallu i gynnal ymchwil fanwl a llygad craff am fanylion, rwy’n ymdrechu i addasu a mireinio fy ngalluoedd fy hun yn barhaus. Trwy wneud hyn, byddaf yn sicrhau bod fy holl ddyluniadau’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac yn gwthio ffiniau cynaliadwyedd. Drwy’r cam datblygu dylunio iterus, fy nod yw creu canlyniadau i safon uchel a all gystadlu â brandiau a chynhyrchion sy’n bodoli’n barod.

Bydd y sgiliau a ddatblygais gydol fy ngradd o fudd mawr i mi mewn lleoliad proffesiynol. Mae’r prosiectau y bues i’n gweithio arnynt wedi caniatáu imi weithio’n ddi-dor gyda grŵp ac ar fy liwt fy hun. Gydol tair blynedd fy nghwrs gradd, cefais gyfle i weithio tuag at fy mriffiau prosiect fy hun a briffiau masnachol busnesau a chleientiaid sefydledig. Mae hyn wedi caniatáu imi ddod i arfer â gweithio o fewn fframweithiau ac amserlenni caeth er mwyn creu dyluniadau sy’n gweddu i’r cleient unigol.

The google insulin pen features colour match schemes to tie in with what they are already making, as the product is brand aligned it will help reduce the stigmas attached with diabetes.


Mae’r pen inswlin google yn cynnwys cynlluniau cydweddu lliwiau i glymu i mewn â’r hyn y maen nhw eisoes yn ei wneud; gan fod y cynnyrch wedi’i alinio â brand bydd yn helpu lleihau’r stigmâu sydd ynghlwm wrth diabetes.

Here is an exploded view of the insulin pen showing the internal features and how the parts correlate to work.


Dyma olwg daenedig o’r pen inswlin yn dangos y nodweddion mewnol, a sut mae’r rhannau yn cydberthyn i weithio.

This project is providing a solution to help visually impaired and blind diabetic users to help administer insulin and check the glucose levels without the need assistance.


Mae’r prosiect hwn yn darparu ateb i helpu defnyddwyr diabetig dall ac â nam ar eu golwg i roi dos o inswlin, a gwirio’r lefelau glwcos heb yr angen am gymorth.

Live project with W2W here we had to design a collaborative seating solution which can be used in any work space environment, our design is a solution which can interlink with other tables to form large clusters.


Prosiect byw gyda W2W; yma, roedd rhaid i ni ddylunio ateb eisteddle cydweithio y gellir ei ddefnyddio yn unrhyw amgylchedd man gweithio, mae ein dyluniad yn ateb sy’n gallu cydgysylltu â byrddau eraill i ffurfio clystyrau mawr.

Product Design Instagram