I am Tom Salkeld, a product design engineer with a great passion for designing with user benefits, functionality and styling at the top of my priority list. I thrive off conceptualization, physical prototyping and development, to technical analysis that carries all the way to final production and design for manufacture. My goals are to create new and innovative solutions to problems humans face with new technologies and looking from a new, fresh angle of engineering and design. The ascetics to all my designs are carefully considered, not only to look unique and have a sense of desire but to also be as functional as possible. Throughout my degree I can often identify problems, ideate and solve them through means of prototyping or simulation rapidly, making me a key asset for projects on a tight time schedule. I believe prototyping is one of the most important steps in the design process, that’s why for the majority of my projects I will construct a fully operational 1:1 scale prototype of my designs. This is done for a number of reasons: the first is understanding the technology used, which in turn lets you know how much room said technology will use up and how it can benefit the users through testing which normally ends up with lots of design changes to adapt to the user’s needs and desires. With all these elements and strengths it enables me to create unique designs that are not only credible but beneficial to the end users.


Tom Salkeld ydw i, peiriannydd dylunio cynnyrch sy’n angerddol am ddylunio gyda buddion defnyddwyr, ymarferoldeb a steilio ar frig fy rhestr flaenoriaeth. Rwy’n ffynnu ar gysyniadoli, prototeipio corfforol a datblygu, i ddadansoddiad technegol sy’n mynd yr holl ffordd i gynhyrchu a dylunio terfynol ar gyfer gwneuthuriad. Fy nodau yw creu atebion newydd ac arloesol i broblemau y mae bodau dynol yn eu hwynebu gyda thechnolegau newydd ac edrych o ongl newydd, ffres ar beirianneg a dylunio. Ystyrir asgetig fy holl ddyluniadau yn ofalus, nid yn unig i edrych yn unigryw a bod â synnwyr o awydd ond hefyd i fod mor swyddogaethol â phosib. Trwy gydol fy ngradd, gallaf yn aml nodi problemau, eu dychymygu a’u datrys trwy gyfrwng prototeipio neu efelychu’n gyflym, gan fy ngwneud yn ased allweddol ar gyfer prosiectau ar amserlen dynn. Rwy’n credu mai prototeipio yw un o’r camau pwysicaf yn y broses ddylunio, a dyna pam y byddaf yn llunio prototeip graddfa 1:1 cwbl weithredol o fy nyluniadau ar gyfer mwyafrif fy mhrosiectau. Gwneir hyn am nifer o resymau: y cyntaf yw deall y dechnoleg a ddefnyddir, sydd yn ei dro yn gadael i chi wybod faint o le y bydd y dechnoleg honno yn ei ddefnyddio a sut y gall fod o fudd i’r defnyddwyr trwy brofion sydd fel arfer yn arwain at lawer o newidiadau dylunio i addasu i anghenion a dymuniadau’r defnyddiwr. Gyda’r holl elfennau a chryfderau hyn mae’n fy ngalluogi i greu dyluniadau unigryw sydd nid yn unig yn gredadwy ond yn fuddiol i’r defnyddwyr terfynol.