I’ve been looking into creating different styles of animation ranging from hyper realism to cartoon, I focus a lot around aesthetics and movement of objects and characters, by focusing on these elements I have made rigs to better control aspects of a character or object to give it more movement and emotion, by doing so gives me more chances to add more to a scene and make something more emotional or give an object a better use in an animation.

I spend most of my time creating models and new rigs to make more interesting stories to tell others, I enjoy making entertainment for others by making something with emotion or good aesthetic, by creating these animations for this reason I find myself constantly improving these skills in storytelling and conveying emotions.

In the future I want to create more complex stories and create more emotional scenes which I can achieve by creating more stories and new ways to express them with animation, working alongside others would help me improve these skills as well due to having different inputs and different ways of telling the same story.


Rwyf wedi bod yn edrych i mewn i greu gwahanol arddulliau animeiddio yn amrywio o oruwch-realaeth i gartwnau, Rwy’n canolbwyntio llawer ar estheteg a symud gwrthrychau a chymeriadau, trwy ganolbwyntio ar yr elfennau hyn rwyf wedi gwneud rigiau i reoli agweddau ar gymeriad neu wrthrych yn well er mwyn darparu mwy o symudiad ac emosiwn iddo, mae gwneud hyn yn rhoi mwy o gyfleoedd i mi ychwanegu at olygfa a gwneud rhywbeth mwy emosiynol neu roi defnydd gwell i wrthrych mewn animeiddiad.

Rwy’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser yn creu modelau a rigiau newydd i wneud straeon mwy diddorol i’w hadrodd i eraill, Rwy’n mwynhau gwneud adloniant i eraill trwy wneud rhywbeth gydag emosiwn neu estheteg dda, trwy greu’r animeiddiadau hyn am y rheswm hwn rwy’n gwella’r sgiliau hyn yn gyson mewn adrodd storïau a chyfleu emosiynau.

Yn y dyfodol rwyf am greu straeon mwy cymhleth a chreu golygfeydd mwy emosiynol y gallaf eu cyflawni trwy greu mwy o straeon a ffyrdd newydd o’u mynegi gydag animeiddio. Byddai gweithio ochr yn ochr ag eraill yn fy helpu i wella’r sgiliau hyn hefyd o ganlyniad i fewnbynnau gwahanol a gwahanol ffyrdd o adrodd yr un stori.