In my current work, I am exploring gesture and body language, in particular I am interested in hands. I feel they are not always recognised as a powerful expression of emotion however, they have such a strong ability to do so. Hands can be a physical communicator of thoughts and emotions despite what the mouth might be saying. They are able to reflect conscious and subconscious thought through both intentionally expressed and automatic responses.

What is it about hands that make them so expressive? They move freely with the voice and the rest of the body; they are at the forefront in conversation. Hands can convey anger, can be pacifying, questioning, conciliatory and much, much more. The gestures illustrated in my drawings are powerful enough to convey emotion without verbal explanation. The monochrome effect of charcoal on white paper is dramatic and intense, and focuses the eye on the structure and pose of each hand.

My body work consists of charcoal drawing and video. These media combine contemporary technology with traditional materials to explore a genre that has been relevant in Western Art Canon and Cultural art practice throughout history. They are an ideal medium to explore the variety and versatility of gestures that reflect body language and emotion.


Yn fy ngwaith cyfredol, rwy’n archwilio ystum ac iaith y corff, gyda diddordeb penodol mewn dwylo. Rwy’n teimlo nad ydyn nhw bob amser yn cael eu cydnabod fel mynegwyr emosiwn pwerus, ond maen nhw’n meddu ar allu mor gryf i wneud hynny, fodd bynnag. Mae dwylo’n gallu cyfathrebu meddyliau ac emosiynau yn gorfforol, er gwaethaf yr hyn mae’r geg yn ei ddweud. Maen nhw’n gallu adlewyrchu meddyliau ymwybodol ac isymwybodol drwy ymatebion a fynegir yn fwriadol neu’n awtomatig.

Beth sy’n gwneud dwylo mor fynegiadol? Maen nhw’n symud yn rhydd gyda’r llais a gweddill y corff; maen nhw’n amlwg iawn wrth sgwrsio. Mae dwylo’n gallu cyfleu dicter, yn gallu tawelu, yn gallu cwestiynu, yn gallu bod yn gymodlon a llawer, llawer mwy. Mae’r ystumiau yn fy narluniau yn ddigon pwerus i gyfleu emosiwn heb esboniad geiriol. Mae effaith unlliw siarcol ar bapur gwyn yn ddramatig ac yn ddwys, ac yn canolbwyntio’r llygad ar strwythur ac osgo pob llaw.

Mae corff fy ngwaith yn cynnwys lluniadu siarcol a fideo. Mae’r cyfryngau hyn yn cyfuno technoleg gyfoes â deunyddiau traddodiadol i archwilio genre sydd wedi bod yn berthnasol yng nghanon celf a diwylliant y Gorllewin ers canrifoedd. Maen nhw’n gyfrwng delfrydol i archwilio’r ystumiau amrywiol ac amlochrog sy’n adlewyrchu iaith y corff ac emosiwn.