My artwork reflects the ecological effects of climate change and plastic pollution. Ecosystems and life on Earth are subjected to global changes, resulting from human activities. My artwork highlights our carelessness with discarding plastic which as a result has caused our oceans to become polluted.

I have demonstrated new techniques and ideas to showcase the serious environmental issues we face with our planet. I am especially interested in creating work highlighting plastic pollution. I have made my first ever sculpture entirely from recycled plastic and repurposed materials.

I have shown a passion and drive to make a stand about this topic. I personally believe I will get people to rethink how they reuse plastic or discard their waste. I have shown that plastic pollution is harming our oceans and the living organisms that live within it. That in time will essentially are harm us too.

I want this sculpture to remind us of our sinful act disregarding plastic that has ruined our seas and our planet. The sculpture was made to bring awareness about plastic pollution, but I also want it to be a reflection on how you can prevent more plastic from being dumped into our oceans.

My work fits in with contemporary art because I bring a new perspective on plastic pollution. I have made art in my own interpretation of what I think will be enough to change people’s perspectives on the matter.


Mae fy ngwaith celf yn adlewyrchu effeithiau ecolegol newid yn yr hinsawdd a llygredd plastig. Mae ecosystemau a bywyd ar y ddaear yn destun newidiadau byd-eang sy’n deillio o weithgareddau dynol. Mae fy ngwaith celf yn tynnu sylw at ein diofalwch wrth waredu plastig, a chanlyniad hynny yw llygru’n cefnforoedd.

Rydw i wedi arddangos technegau a syniadau newydd i dynnu sylw at y materion amgylcheddol difrifol sy’n wynebu’n planed. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn creu gwaith sy’n tynnu sylw at lygredd plastig. Lluniais fy ngherflun cyntaf erioed yn gyfan gwbl o blastig wedi’i ailgylchu a deunyddiau wedi’u hailbwrpasu.

Rydw i wedi dangos angerdd a chymhelliant i wneud safiad am y pwnc hwn. Credaf yn bersonol y byddaf yn llwyddo i wneud i bobl ailfeddwl am sut y maen nhw’n ailddefnyddio plastig neu’n taflu eu gwastraff. Rydw i wedi dangos bod llygredd plastig yn niweidio ein cefnforoedd a’r organebau byw sy’n byw ynddyn nhw. Ymhen amser, bydd hynny’n niweidiol i ninnau hefyd.

Rydw i eisiau i’r cerflun hwn ein hatgoffa o’n gweithred bechadurus wrth ddiystyru’r plastig sydd wedi difetha ein moroedd a’n planed. Lluniwyd y cerflun i hybu ymwybyddiaeth o lygredd plastig, ond rydw i hefyd am iddo fod yn destun myfyrio ynghylch sut y gellir atal rhagor o blastig rhag cael ei ddadlwytho i’n cefnforoedd.

Mae fy ngwaith yn cyd-fynd â chelf gyfoes oherwydd rwy’n cyflwyno persbectif newydd ar lygredd plastig. Rydw i wedi creu celf o’m dehongliad fy hun a fydd, yn fy marn i, yn ddigon i newid safbwyntiau pobl ar y mater.