Design is fundamental part of our everyday lives that subconsciously plays a part in everything we do; thus, I believe that the responsibility of a product designer is a unique role that I find provides excitement and fulfilment to myself and to clients. Consequently, my passion for design has developed monumentally and I am now eager to turn my passion into a career in the professional design world.

It is my driving principle that I approach every new design challenge with an optimistic and enthusiastic mindset. I am aware as a designer that I am part of a much larger group of people that share a fundamental passion for creativity and problem solving. I am reinvigorated by every new project I take part in and gain a sense of fulfilment from designing for those often forgotten in today’s consumer driven society.


Mae dylunio yn rhan sylfaenol o’n bywydau bob dydd sy’n chwarae rhan isymwybodol ym mhopeth a wnawn; felly, rwy’n credu bod cyfrifoldeb dylunydd cynnyrch yn rôl unigryw sydd, i mi, yn rhoi cyffro a boddhad i mi ac i gleientiaid. O ganlyniad, mae fy angerdd am ddylunio wedi datblygu’n aruthrol ac rwy’n awyddus erbyn hyn i droi fy angerdd yn yrfa yn y byd dylunio proffesiynol.

Yr egwyddor sy’n fy sbarduno yw fy mod yn ystyried pob her ddylunio newydd gyda meddylfryd optimistaidd a brwdfrydig. Rwy’n ymwybodol fel dylunydd fy mod i’n rhan o grŵp llawer mwy o bobl sy’n rhannu angerdd sylfaenol am greadigrwydd a datrys problemau. Rwy’n cael fy adfywio gan bob prosiect newydd rwy’n cymryd rhan ynddo ac yn cael ymdeimlad o gyflawni drwy ddylunio ar gyfer y rhai sy’n aml yn angof yn ein cymdeithas, lle mae’r defnyddiwr yn ben.

My groups brief for this project was to design a pedal that helps users with a Footdrop condition keep their foot securely in place whilst cycling, as well as encourage rehabilitation of the lower leg using FES technology. This design was awarded first place in a 24-hour live project.


Briff fy ngrŵp ar gyfer y prosiect hwn oedd dylunio pedal sy’n helpu defnyddwyr â chyflwr Troed Lipa i gadw eu troed yn ddiogel yn eu lle wrth feicio, yn ogystal ag annog ailsefydlu rhan isaf y goes gan ddefnyddio technoleg ysgogi trydanol gweithredol (FES). Dyfarnwyd y wobr gyntaf i’r dyluniad hwn mewn prosiect byw 24 awr.

The design works using a gyroscope and accelerometer to detect the motion of the user’s leg. An NRF radio built into the pedal wirelessly communicates this information to a FES (Functional Electrical Stimulation) knee brace worn by the user. The information is received by the FES and consequently stimulates the correct muscle groups depending on the various cycle phase.


Mae’r dyluniad yn gweithio gan ddefnyddio gyrosgop a mesurydd cyflymu i ganfod symudiad coes y defnyddiwr. Mae radio NRF sydd wedi’i osod yn y pedal yn cyfleu’r wybodaeth hon yn ddiwifr i frês pen-glin FES (Ysgogi Trydanol Gweithredol) a wisgir gan y defnyddiwr. Mae’r FES yn derbyn y wybodaeth ac o ganlyniad yn ysgogi’r grwpiau priodol o gyhyrau, yn dibynnu ar y camau beicio amrywiol.

PAWS is a high quality, premium dog collar and light set which improves dog safety whilst on walks. The collar is made from hypoallergenic silicone or Pu leather for easy cleaning and durability. PAWS is a fully customisable product which is available in a wide range of colours for the owners desired specific taste.


Mae PAWS yn set coler a golau o safon ac ansawdd uchel ar gyfer cŵn, sy’n gwella diogelwch cŵn wrth fynd am dro. Mae’r coler wedi’i wneud o silicon hypoalergenig neu ledr polywrethan (Pu) sy’n hawdd i’w glanhau ac yn wydn. Mae PAWS yn gynnyrch cwbl addasadwy sydd ar gael mewn ystod eang o liwiau at chwaeth benodol y perchennog.

The PAWS lighting device requires no charging or USB’s as it is powered by kinetic energy which is produced by movement. This device requires no maintenance and is always ready for use. Simply attach the collar with a redesigned easier to use joining mechanism and walk!


Nid oes angen gwifro nac USB ar ddyfais oleuo PAWS gan y caiff ei phweru gan egni cinetig sy’n cael ei gynhyrchu trwy symud. Nid oes angen unrhyw waith cynnal a chadw ar gyfer y ddyfais hon ac mae bob amser yn barod i’w defnyddio. Yn syml, gosodwch y coler, sydd â mecanwaith gosod a ail-ddyluniwyd i’w wneud yn haws i’w ddefnyddio, ac ewch am dro!