I am always driven to create a positive influence as a product designer and strive to invest my skills in the most user-centric, ecological and successful way possible. Designing with empathy by putting the client at the forefront of each design decision is an essential skill that always thoroughly consider and implement throughout all my work. I have a strong ability to communicate my ideas well through graphical communication and unique product branding identity which I thoroughly enjoy. I have had previous experience working one on one with clients and the live project briefs given by companies throughout my time at University. These expanded my view of design to a range of topics, so I have had a well rounded experience and taster of working as a professional in the product design industry.

I am passionate about making a difference through design and will always face challenges with resilience and determination. I have been brought up appreciating the skill of design which has fuelled my passion. My skills blossom when working collaboratively as I have taken part in a competitive team sport. Not only has this taught me how to be a team player, but it has also provided me with a strong skillset of time management, self motivation and self discipline.

I approach everything with confidence, determination, positivity and resilience therefore I believe that my personal assets as an individual as well as my design ethics as a professional, would be hugely beneficial to any professional design environment.


Rwy’n cael fy ysgogi bob amser i greu dylanwad cadarnhaol fel dylunydd cynnyrch ac ymdrechu i fuddsoddi fy sgiliau yn y ffordd fwyaf defnyddiwr-ganolog, ecolegol a llwyddiannus bosib. Mae dylunio gydag empathi drwy roi lle blaenllaw i’r cleient ym mhob penderfyniad dylunio yn sgìl hanfodol yr wyf yn ei hystyried a’i gweithredu’n drylwyr yn fy ngwaith drwyddo draw. Mae gen i allu cryf i gyfleu fy syniadau’n dda trwy gyfathrebu graffigol a hunaniaeth unigryw o ran brandio cynnyrch yr wyf yn ei fwynhau’n fawr iawn. Cefais brofiad blaenorol yn gweithio gyda chleientiaid un-i-un a’r briffiau prosiect byw a roddwyd gan gwmnïau drwy gydol fy amser yn y brifysgol. Ehangodd y rhain fy syniadau am ddylunio i amrywiaeth o bynciau, felly rwyf wedi cael profiad cynhwysfawr a blas ar weithio fel gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant dylunio cynnyrch.

Rwy’n teimlo’n angerddol am wneud gwahaniaeth drwy ddylunio a byddaf yn wynebu heriau gyda gwydnwch a phenderfyniad bob amser. Cefais fy magu’n gwerthfawrogi’r sgiliau dylunio ac mae hynny wedi tanio fy angerdd. Mae fy sgiliau’n blodeuo wrth weithio’n gydweithredol gan fy mod wedi cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol. Mae hyn nid yn unig wedi fy nysgu sut i fod yn chwaraewr tîm, ond mae hefyd wedi rhoi sgiliau cryf i mi o ran rheoli amser, hunan-gymhelliant a hunanddisgyblaeth.

Rwy’n ymdrin â phopeth mewn ffordd hyderus, benderfynol, cadarnhaol a gwydn felly rwy’n credu y byddai fy asedau personol fel unigolyn yn ogystal â’m moeseg ddylunio fel gweithiwr proffesiynol, yn hynod fuddiol i unrhyw amgylchedd dylunio proffesiynol.

Medi lolli improves the storage system of self-administered injections that require home refrigeration and allow more freedom to travel. It is difficult to keep on top of injection supplies, so the integrated LED system is a clear visual communication, turning from white to red when an injection is not present. The product is also designed to stay cold during travel via cooling plates, a heat sync and a rechargeable battery.


Mae’r Medi lolli yn gwella’r system storio ar gyfer pigiadau hunanfeddyginiaethu sydd angen eu cadw mewn oergell yn y cartref, ac mae hyn yn galluogi mwy o ryddid i deithio. Mae’n anodd cadw trefn ar gyflenwadau pigiadau, felly mae’r system LED integredig yn gyfathrebiad gweledol clir, gan droi o wyn i goch pan nad oes pigiad yn bresennol. Mae’r cynnyrch wedi’i gynllunio hefyd i aros yn oer wrth deithio, gan ddefnyddio platiau oeri, sinc wres a batri y gellir ei ailwefru.

The other half of the system is an app which has huge organisational benefits. Reminders are created for when the next injection is due (date/time/location), the next delivery of medication and the capacity of the sharps bin with a reminder when to organise its collection. The app is synced with Medi lolli to ensure it is fully charged and is at the correct temperature (between 2-8 degrees C) in preparation for secure travel.


Hanner arall y system yw ap sydd â manteision enfawr o ran trefnu. Caiff negeseuon atgoffa eu creu ar gyfer y pigiad nesaf (dyddiad/amser/lleoliad), a derbyn y cyflenwad nesaf o feddyginiaeth, a chynnwys y bin eitemau miniog gyda neges atgoffa ar gyfer trefnu i’w gasglu. Mae’r ap yn gweithredu ar y cyd â’r Medi lolli i sicrhau ei fod wedi’i wefru’n llawn a’i fod ar y tymheredd cywir (rhwng 2-8 gradd C) wrth baratoi ar gyfer teithio diogel.

Quench is a smart personalised hydration system including a water bottle, hydration band, mini hydration reader and an app. All work together in synchronicity creating visual incentives to ensure an optimum hydration level. The hydration band can be connected to the bottle via magnets and removed and worn when necessary.


Mae Quench yn system hydradu bersonol glyfar sy’n cynnwys potel ddŵr, band hydradu, darllenydd hydradu bach ac ap. Mae pob un o’r rhain yn gweithio gyda’i gilydd yn gydamserol gan greu cymhellion gweledol i sicrhau’r lefel orau bosibl o hydradu. Gellir cysylltu’r band hydradu â’r botel gan ddefnyddio magnetau, gan ei dynnu a’i wisgo yn ôl yr angen.

The mini hydration reader is removable and placed on the skin to accurately measure current hydration status. It communicates the level of hydration with a smart colour system, as well as the brand name lighting up in accordance to hydration state; advising the user how much to drink to reach their optimum hydration level.

  Dark Blue = Dehydrated
  Middle Blue = Moderately Hydrated
  Light Blue = Hydrated
  Red = Overhydrated

Gellir tynnu’r darllenydd hydradu bach a’i roi ar y croen i fesur statws hydradu presennol yn gywir. Mae’n rhoi’r lefel hydradu â system liwiau glyfar, ac mae enw’r brand yn goleuo yn unol â’r cyflwr hydradu; mae’n cynghori’r defnyddiwr faint i’w yfed i gyrraedd eu lefel hydradu orau bosibl.

  Glas Tywyll = Wedi Dadhydradu
  Glas Canolig = Hydradu Cymedrol
  Glas Golau = Wedi Hydradu
  Coch = Wedi Gor-hydradu